TRACHTA, J. Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Student zpracoval bakalářskou práci na v ČR často diskutované téma obnovitelných zdrojů energie. V souladu se zadáním práce se zaměřil na problematiku využití biomasy. Práci zpracoval samostatně s vysokým stupněm aktivity. Práce působí uceleným dojmem s logickou vazbou jednotlivých odstavců. Text je doplněn nezbytnými obrázky a tabulkami. Ve stěžejních kapitolách uplatňuje autor svůj názor na využití některých obnovitelných zdrojů v energetice ČR. Formální stránka práce má drobné nedostatky v absenci odkazů u zjevně převzatých materiálů (obrázky ap.). Jejich původ je však zřejmý ze seznamu literatury.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mastný, Petr

Práce přehledně popisuje současný stav ve skladbě energetických zdrojů na našem území. Autor podrobně rozebral možnosti využití obnovitelných zdrojů energie do naší energetické soustavy a projevil svůj vlastní pohled na danou problematiku. Připomínky: - v textu práce nejsou žádné odkazy na zdrojovou literaturu, což hodnotím jako hrubé pochybení - některé části práce se opakují (odstavec končí popisem nějakého problému a v další kapitole je tento popis proveden znovu) - ekonomické hodnocení obnovitelných zdrojů je provedeno pouze na základě stanovených výkupních cen za energie, což není vypovídající kritérium - není pravdou, jak autor uvádí, že se spoluspalováním biomasy mají na elektrárnách "pozitivní zkušenosti", v reálu by se dalo mluvit spíše o "rozpačitosti"

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 11261