ONDRÁK, T. Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláčný, Josef

Ing.Tomáš Ondrák, narozený 23.3.1981- absolvent VUT FEKT Brno v roce 2006, zahájil prezenční doktorské studium v roce 2006 na VUT FEKT UVEE Brno. Téma disertační práce ,vzniklé na základě požadavku na pohon mikročerpadla aplikovatelného v oblasti lékařství pro medikamentozní terapii a umělé srdce, nese výrazné znaky interdisciplinární spolupráce. Kreativní a iniciativní přístup doktoranda vedl k úspěšnému analytickému rozboru možností řešení , výběru a ověření vlastností realizovaného funkčního vzorku dvojčinného mikročerpadla v laboratorních podmínkách. Důraz je kladen na řídící algoritmy pohonu, tvorbu aplikačního software pro řídící jednotku a experimentální ověřování. Pozitivně hodnotím , mimo jiné, i operativní zvládnutí problematiky interdisciplinárního charakteru. Stanovené cíle disertační práce byly splněny . Dosažené výsledky potvrzují užitečnost pro odbornou praxi a svědčí o schopnostech doktoranda vědecky tvořit.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brandštetter,, Pavel

Posudek pouze v písemné podobě, založen ve spisu doktoranda na vědeckém oddělení.

Navrhovaná známka

Pochylý,, František

OPONENTNÍ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI Autor práce: Ing. Tomáš Ondrák Název disertační práce: Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie 1. Úvod Disertační práce je zaměřena na výzkum objemového čerpadla, se zaměřením na řízení pohybu pístu v závislosti na zvoleném pohonu.. Těžiště práce spočívá zejména v experimentu. Parametry čerpadla, průtok a tlak odpovídají hodnotám lidského srdce. Vzhledem k tomu, že průtok i tlak jsou závislé na čase, bylo nutno podrobně zkoumat podmínky řízení. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru výzkumu, musel disertant nastudovat množství literatury z oblasti hydrodynamiky, biomechaniky a medicínské techniky. Hlavní pozornost však byla zaměřena na metodiku řízení a úpravu softwaru pro řízení práce dvojčinného pístového čerpadla. Tento typ čerpadla byl zvolen na základě předchozí spolupráce s Odborem fluidního inženýrství V. Kaplana, FSI. Pro pohon čerpadla byly zvažovány dvě varianty motorů: motor na piezoelektrickém principu a motor na principu kuličkového šroubu. 2. Hodnocení Výzkum umělého srdce patří mezi priority světového výzkumu. Z tohoto hlediska je námět práce velmi aktuální. Aktuálnost záměru je také podpořena přiznáním užitného vzoru, který využívá nového principu tzv. zatopeného motoru. U tohoto principu není zapotřebí mechanických ucpávek, takže je vhodný zejména pro medicínské účely. Originalita práce vychází z nového principu pohonu pístového čerpadla pomocí kuličkového šroubu a piezoelektrického motoru. V průběhu disertační práce vznikla zcela nová myšlenka peristaltického mikročerpadla, založeného na novém principu piezoelektrického pohonu. Doporučuji tento princip přihlásit k patentování. Kromě uvedeného byl oživen a upřesněn software pro řízení obou druhů motorů. Navíc byl vyroben a odzkoušen prototyp čerpadla na principu kuličkového šroubu a ověřeno řízení pohybu pístu dle zadaných požadavků.Více pozornosti mohlo být věnováno teoretickým otázkám řízení.V kapitole o nejistotách měření je chybně uveden vztah (5.31) a výraz (5.37) není dostatečně zdůvodněn. Správně by mělo být: Pokud se týká publikací, mohly být publikovány pouze ty části práce, které nepodléhají patentování. Ostatní části disertační práce s původními prvky nemohly být publikovány, dokud není podána přihláška vynálezu, zejména peristaltického mikročerpadla na bázi piezomotoru. 3 Závěr Práce má interdisciplinární charakter a obsahuje původní prvky, které mohou být přihlášeny k patentování. Autor získal množství poznatků, kterých bude využito při konstrukci čerpadel pro mimotělní krevní oběh. Disertant vytvořil novou metodiku návrhu řízení čerpadla s kuličkovým šroubem, při uvážení hydrodynamických a třecích sil, ovlivňujících řízení pohybu pístu. Prokázal schopnost vědecky pracovat. Disertační práce odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu. Doporučuji práci k obhajobě. V Brně 16.11.2010 prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 34118