PASTOROVÁ, Z. Podnikatelský záměr: založení koktejl baru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polášek, Radim

Práce je zaměřena na často zpracovávané téma podnikatelského záměru. Lze ocenit originální přístup v podobě umístění koktejl baru v zahraničí, konkrétně v Ghaně. V této souvislosti bylo vhodné podrobněji se zaměřit na úskalí podnikání občana ČR v této oblasti. Chybí podrobnější analýza ekonomických podmínek v Ghaně - např. úroveň mezd, daňové zatížení atd. Struktura práce je vyvážená, vytknout lze velké množství velmi krátkých kapitol. Teoretická část mohla být více směrována k podikatelskému záměru. Předností je praktická část, ve které je zúročena znalost místních podmínek, které však měly být podrobněji konkretizovány. Podrobnější mohl být i komentář k některým analýzám - např. bod zvratu. Z celkového výsledku však lze vypozorovat pozitivní zaujetí autorky pro řešené téma.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96988