KUBÍK, R. Nouzový zdroj elektrické energie s termočlánkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Diplomant navrhl a realizoval pokusný termoelektrický generátor s regulací výstupního napětí. Práce obsahuje tepelný návrh generátoru ověřený měřeními, dokumentaci jeho konstrukce a také návrh obvodů DC/DC regulačního měniče. Obtížnost práce spočívala v nutnosti řešit konstrukční problematiku a tepelný návrh a současně obvody měniče. Student přistoupil k práci velice zodpovědně a dosažené výsledky dokumentují praktické problémy při použití termočlánků jako zdroje el. energie. Práce může sloužit jako užitečný zdroj informací pro zájemce o tuto problematiku. Psána je pečlivě a srozumitelně. Určité malé nedostatky snad byly v oblasti návrhu měniče.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Červinka, Dalibor

Přesto že jsou praktické výsledky práce mírně diskutabilní, je v ní řešena velmi zajímavá a v současnosti velmi aktuální tématika. Zvláštní ocenění zasluhuje velký objem různorodých prací, které musel diplomat provést a velké množství technických problémů které musel vyřešit. Grafická úroveň práce je dobrá. Vlivem autorovy snahy o detailní popis všech okolností řešení problému, jsou některé pasáže pro čtenáře méně přehledné. Diplomová práce by si též zasloužila lepší kvalitu obrázků - byly patrně vytvořeny jen nějakým jednoduchým editorem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 17980