POSPÍŠIL, D. Zvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Diplomová práce se zabývá způsoby snížení spotřeby energie u dvou typů bytových objektů - klasického obytného a rodinného domu. Na základě energetické simulace porovnává ekonomickou výhodnost jednotlivých variant a hodnotí i jejich dopad na kvalitu vnitřního prostředí. Student pojal práci opravdu velkoryse (o čemž svědčí mj. její rozsah); její zpracování je důkladné a systematické. V rešeršní části zmiňuje práce všechny související teoretické otázky, v aplikační části podává podrobný rozbor uvažovaných variant. I po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šikula, Ondřej

Slovní hodnocení: Práce aplikuje metodu počítačové simulace pro stanovení energetické náročnosti dvou vybraných budov. Výsledky simulací jsou využity při návrhu vybraných úsporných opatření. Více než polovina práce je obecnou kompilací poznatků z oblasti základů stavební tepelné techniky, teorie vnitřního prostředí, ekonomie, ekologie, energetických simulací a dotačního programu Zelená úsporám. Tato část cituje v některých částech publikace vycházející z dnes již neplatných, či překonaných legislativních a normativních dokumentů. Zadané cíle nebyly zcela splněny v těchto bodech: - Návrh opatření ke snížení spotřeby energie na osvětlení. - Nebyla plně respektována platná legislativa a normy. Str. 22 – Podle v současnosti platné ČSN EN 12831 (2005) neplatí, že součinitel prostupu tepla se zahrnutím tepelných mostů zvyšuje o konstantní hodnotu 0,1 nebo 0,25 W/(m2K). Str. 34 - Zákon č. 258/2000 Sb. doznal změn v podobě 254/2001 Sb., ... , 301/2009 Sb. Str. 34 – nevhodně označená relativní vlhkostí vzduchu Str. 43 – nevhodně použitý pojem „teplotechnického … “ Program Zelená úsporám byl pozastaven (nejsou prostředky) a není jisté, zda se vůbec znovu rozběhne a případně s jakými podmínkami. Domnívám se tedy, že není reálné s velmi pozitivním efektem tohoto programu v ekonomickém hodnocení počítat. Je škoda, že v práci nebylo provedeno srovnání použité simulační metody s normovým způsobem výpočtu energetické náročnosti, či metodou danou vyhláškou o energetické náročnosti budov. Požadavky této vyhlášky do značné míry determinují požadavky na kvalitu zateplení s ohledem na návazné spotřebovávané energie v budově. Není uvedeno které vydání normy ČSN 730540-2 je uvažováno. Pokud bylo uvažováno to, ze kterého čerpá publikace [3] jednalo by se o již neplatnou normu. Poslední verze normy ČSN 730540-2 je z roku 2007. Str. 90 – Domnívám se, že nelze konstatovat to, co je uvedeno v poslední větě této strany. Přehřívání v ložnicích hlavně v nočních hodinách se zdá být naprosto neúnosné – viz např. graf 4.17. Použití navrhovaného EPS je u bytového domu z hlediska požární bezpečnosti velmi problematické. Jeví se vhodná minimálně kombinace s minerální vatou ne-li výhradní použití minerální vaty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38069