SVOBODA, V. Technologie výroby plastového držáku ložisek motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky a přehledně, nad rámec zadání, včetně úplné výkresové dokumentace nástroje na profesionální úrovni. Při vypracování diplomové práce byly využity současně dostupné možnosti a metody práce pro konstrukční činnost včetně počítačové analýzy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Odehnal, Petr

Předložená diplomová práce řeší návrh vstřikovacího nástroje od počátku vytipování vhodného polymeru pro zadaný dílec přes potřebné matematické výpočty jednotlivých lisotechnických a konstrukčních aspektů. V teoretické části jsou přehledně uspořádány důležité informace k návrhu a realizaci vstřikovacího nástroje. V praktické části jsou provedeny veškeré potřebné výpočty a analýzy . Závěr práce předkládá porovnání matematických výpočtů s analýzami sofistikovaných softwarů je zde i kompletní řešení konstrukce s jasným objasněním jednotlivých částí vstřikovacího nástroje. V diplomové práci jsou nastíněny finanční aspekty pro návrh konstrukce . Chybí zde ale finální vyhodnocení celé konstrukce- projektu, které by však bylo adekvátní až po případné realizaci. Diplomovou práci hodnotím velice kladně vzhledem k rozsahu a systematickému zpracování. Z praktického hlediska je práce dobrým příkladem jak má být konstrukce, potažmo projekt připraven na vlastní realizaci. Diplomant splnil požadavky zadání diplomové práce a připravil velice dobré podklady kterými se mohou nastávající konstruktéři vstřikovacích nástrojů řídit. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38063