HAMÁČEK, R. Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky na vysoké profesionální úrovni nad rámec zadání. Představuje možnosti využití moderních metod a to jak počítačové analýzy, tak i bezkontaktního měření (skenování) souřadnic zvolených referenčních bodů na vybraném plastovém dílci - tělese světlometu a na základě takto získaných informací o časovém průběhu změn souřadnic v rámci celkové deformace tělesa snižování trvání doby dotlaku při vstřikování a tím dosažení výrazných úspor při zvýšení efektivnosti výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlaváček, Martin

Diplomová práce je přehledně graficky zpracovaná a plní zadání ve všech bodech. Pro vybrané téma, představující reálný problém sériové produkce, zvolil diplomant nejmodernější technologie pro kontrolu výrobku a predikci procesu plnění. Velice kladně hodnotím celkovou přípravu diplomové práce, kdy diplomant spojil teoretické znalosti s reálným problémem vstřikování plastů – predikcí smrštění a jeho vlivu na geometrickou přesnost. Za důležité považuji, že diplomant považoval za nutné precizně připravit vše pro odborný výsledek své práce – měřící přípravek pro zamezení vnesení chyb při měření bezdotykovou optickou technologií, přípravu a organizaci měření. Úvodní část práce popisuje teorii plastů s následným popisem použitého materiálu – polypropylenu. Vhodně zvolený parametr pro optimalizaci vstřikování – čas dotlaku – napomohl k výstižnému grafickému vyjádření vlivu parametru na geometrickou přesnost pozorovaného dílce, přinášející zkrácení vstřikovacího cyklu. Práce je celkově na velice dobré úrovni, protože diplomant byl schopen popsat křivku celkového smrštění - před i po odformování. Z praktického hlediska má práce důležitý význam v popsání závislosti deformace dílce s časem a délkou vstřikovacího cyklu. Výsledky této práce mohou sloužit společnosti Automotive Lighting s.r.o. jako podklad pro iniciativu zakoupení zařízení pro bezdotykové měřící zařízení, které lze využít nejen pro měření, ale také pro optimalizaci parametrů v předsériové fázi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38060