KYSELÁ, J. Nájemné administrativních prostor a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Studentka si zvolila náročné a velmi obsáhlé téma, a to z důvodů, že se zabývala téměř celým Brnem. Nevýhodou je, že k dispozici byly pouze nabídky, nikoliv realizované pronájmy. Je to tedy spíše vyhodnocení současných nabídek na trhu. Toto ale zpracovala velmi podrobně a zcela přehledně vytvořila jednotlivé závěry a tím poměrně podrobně popsala daný segment na trhu s nemovitostmi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Diplomová práce společně s přílohami je obsáhlejší, sestaveny a korektně vyhodnoceny byly databáze pronájmů administrativních prostor v cca 10 oblastech města Brna. Uceleně je popsán realitní trh s administrativními prostorami ve městě Brně, je uveden i vývoj výstavby a roztřídění kancelářských prostor podle tříd A až D. Přínos práce je, jak sama autorka uvádí, časově omezený, obecnou platnost by měly mít závěry o faktorech ovlivňujících atraktivitu administrativních prostor. Diplomová práce je spíše popisného charakteru, nicméně je vypracována svědomitě, a je zřejmé, že zpracovaná problematika byla pochopena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91186