KOSEK, R. Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Předloženou diplomovou prací prokázal diplomant schopnost samostatně vyřešit zadaný inženýrský problém. Diplomant ke zpracování práce zpočátku přistupoval spíše jen formálně, k připomínkám vedoucího práce byl zpravidla kritický, ale postupem času a intenzívnímu věnování se předmětné problematice diplomant pozitivním směrem změnil přístup jednak k samotnému tématu diplomové práce, ale zejména k jejímu vlastnímu zpracování. Diplomant v závěrečné fázi zpracování práci intenzívně konzultoval s vedoucím diplomové práce, připomínky zapracovával. Tématem je práce jedinečná, zpracování je originální, některé pasáže by vyžadovaly podstatně hlubší analýzu. Práce je metodickým návodem, ze kterého lze vycházet při oceňování elektromobilů či vozidel s hybridním pohonem, jejichž provoz bude v budoucnosti zcela jistě narůstat. Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zpracováním práce diplomant splnil cíle stanovené zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni, diplomant vymezil konstrukce a diference elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem v komparaci s konvenčními vozidly vybavenými pouze spalovacími motory.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Analytické kapitoly vyžadovaly důslednější zpracování a podrobnější komentáře uvažovaného postupu řešení, který diplomant navrhuje.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je vcelku na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos práce pro znaleckou činnost je zcela zjevný a zásadní. Dodnes zatím nebyla vytvořena komplexní metodika pro oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem. Po stránce teoretické lze práci velmi efektivně využít při pedagogické činnosti ÚSI VUT v Brně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Literatura a zdroje jsou vcelku uvedeny dle příslušné citační normy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Členění práce je logické, objevují se gramatické chyby.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kledus, Robert

Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce se zabývá řešenou problematikou komplexně, vychází z vhodně zvolených zdrojů a řeší zadané úkoly.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Postup řešení práce je zvolen vhodně, V návrhu metodiky pro oceňování je zřejmé, z jakých úvah diplomant vychází při návrhu konstrukčních skupin vozidel a při návrhu úprav amortizačních stupnic. Zcela však chybí vysvětlení, z jakých podkladů diplomant vycházel při stanovení poměrných dílů jednotlivých skupin u vozidel s hybridním pohonem a u elektromobilů.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Práce se zabývá vysoce aktuální a dosud jasně neřešenou problematikou, V tomto směru se jedná o práci originální, která pro oceňování využívá osvědčených metod a postupů.
Obtížnost a správnost řešení C Jedná se o práci náročnou, jejíž správné řešení vyžaduje provedení řady analýz. Práce však zcela postrádá vysvětlení postupu při stanovení poměrných dílů skupin. V této části nelze nijak správnost ověřit. Naopak je nutno ocenit snahu diplomanta verifikovat výsledky úprav amortizačních stupnic na základě analýzy trhu. Význam verifikace pak snižuje velmi nevýstižné shrnutí v kap. 5.7, kde ze slovního komentáře nevyplývá, že porovnávány jsou ceny časové s cenami nabídkovými a zjištěné rozdíly se odráží ve výši koeficientů prodejnosti, které jsou významně rozdílné u vozidel s hybridním pohonem a u elektromobilů. Správně pak nejsou použity pojmy poptávka a nabídka, neboť provedené zdůvodnění, vychází z rozdílů poptávaného a nabízeného množství.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práci lze považovat za vhodnou výchozí studii k dané problematice.
Odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje některé jazykové nedostatky, které však nemají vliv na srozumitelnost práce.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82528