HIDEGHÉTY, A. Vyprazdňování rotující nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Student pracoval velmi svědomitě při řešení problematiky vyprazdňování rotující nádoby, aplikoval spravně všechny odvozené matematické vztahy. Za jeho přístup k úkolu ho mohu pochválit, při diskuzích o úkolu vždy samostatně hledal řešení, které přinášel k celkové kontrole. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutný, Luděk

Celková koncepce řešení: Bakalářská práce je v podstatě členěna do tří částí. V první části autor vychází z Eulerovy diferenciální rovnice hydrostatiky a odvozuje analytickou cestou rovnice tlakové hladiny a velikosti síly působící na dno a víko nádoby. Ve druhé části je stejnou cestou nalezena závislost objemu v rotující nádobě na otáčkách pro různé rozsahy otáček. Hledané funkce jsou také znázorněny v přiložených grafech. V poslední části je do problému zahrnuta hydrodynamika a student řeší vytékání vody otvorem ve dně nádoby. V závěru jsou přehledně shrnuty všechny dosavadní poznatky. Zhodnocení vypracování úkolu: Práce je přehledně a logicky uspořádána – student postupuje od jednoduchých problémů ke složitějším. Matematická úroveň tohoto úkolu není příliš složitá, student problém zvládl dobře a je vidět, že dané látce rozumí. V části „2.2 Vyprazdňování rotující nádoby“ student objevil chybu v pramenu, ze kterého vycházel. Závěr této části je tak v rozporu se zdrojem, avšak studentova formulace je správná. Struktura textu je souvislá, za nedostatek ale považuji umístění všech obrázků na konci práce v příloze a čtenář tak musí neustále listovat, aby zjistil význam použitých symbolů. Jazyková úroveň je docela dobrá. Měli bychom mít na paměti, že čeština není autorův mateřský jazyk, takže se zde vyskytují gramatické a stylistické chyby, ale přesto je práce na relativně dobré úrovni. Dílčí chyby, připomínky: • Chybí zadání číselných hodnot, dosazení je provedeno bez předešlého seznámení se s nimi. • Přemíra indexů při značení veličin, které nejsou v textu dostatečně vysvětleny. Rovnice tak ztrácí na přehlednosti. • Matoucí označení objemu dV (str. 28 až 29): nejdříve je použito elementárního objemu dV k integraci objemů V3 a V4, poté je rozdíl těchto objemů V4 - V3 označen také dV. • Opakující se odvození funkce y0 = f(t) na str. 29-30 a také na str. 32. • Křivka V = f(n-3) není hyperbola (jak student mylně uvádí), nemá žádné ohnisko. Celkové hodnocení: Student splnil cíle zadání a prokázal, že se v dané problematice orientuje. Z tohoto důvodu jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38039