FOJTOVÁ, L. Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Diplomantka požadované zadání splnila v celém rozsahu a ve výborné kvalitě. Při řešení práce prokázala značnou studijní aktivitu a samostatnost. Z formálního hlediska je práce rovněž na výborné úrovni. Studentku chválím za systematičnost řešení zadání, za pracovitost a za nadstandardní využívání literatury. Celkově práci hodnotím 100 body, tj. známkou Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Práce přehledným způsobem mapuje vývoj a mechanismy klasických šifer. Je zde uveden jak jejich princip, tak možnosti jejich luštění. Hlavním přínosem práce je výukový software, který ilustruje právě kryptoanalýzu základních klasických šifer. Tematicky považuji práci za odpovídající zadání, obsahuje všechny části, které do tématu patří. Problematika je vysvětlena srozumitelně i pro případné studenty. Stejně tak program obsahuje všechny funkce pro základní seznámení s kryptoanalýzou. Určitým nedostatkem je z mého pohledu slabší navázání práce na moderní systémy, jelikož se text i program striktně věnuji klasickým a dnes již nepoužívaným metodám. Z formálního hlediska považuji za nedostatek především práci s literaturou, nejvíce jsou asi zřejmé chybějící odkazy na zdroje definic. Seznam literatury neodpovídá normě ani není jednotný, uvedená literatura není v textu citována (ani ta doporučená, např. [2]). Nepodařilo se mně také dešifrovat princip řazení literatury. Mimo práci s literaturou však hodnotím formální stránku jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 32294