RIESNER, J. Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Radko

Řešená problematika je nadstandardní úrovně, práce vyžaduje experimenty a jejich vyhodnocení a analýzu. Prokázal velmi dobrý přístup k práci a schopnost využití poznatků získaných studem k řešení zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Forejt, Milan

Diplomová práce Jana Riesnera je zaměřena na vyhodnocení materiálových charakteristik pro technologii ohybu kruhového a především čtverhranného profilu. Studijní část práce přehledně rozebírá tvarové skupiny dílců z trubek, jejich technologické parametry a metody ohýbání. Napěťově deformační problematiku řeší nejprve pro kruhové trubky a využívá k tomu osvědčených literárních vzorů. Tuto část doplňuje o používané přípravky a nástroje pro ohyb. V dalším se pak snaží o alikaci získaných poznatků na hranaté trubky. Materiálové charakteristiky získané tahovou zkouškou jsou vhodným podkladem pro orientaci svarového spoje do bočních stěn čverhranné trubky. Silové a momentové charakteristiky pro tyto tenkostěnné trubky budou podstatně ovlivněny tvarovou stabilitou. Diplomant navrhuje řešení s alikací tvarových trnů se správnou polohou.Problému materiálových charakteristik s vyšší rychlostí deformace se zabývá okrajově. Připomínky: 1) Na obr.5.2.3 chybí označení geometrických parametrů, které používá rovnice (11). 2) Na některých obrázcích-fotech je použito malé rozlišení na hranici rozpadu rozlišitelnosti (obr.7.2.1, obr. 7.2.2). 3) Přejatý obr.5.2.4 má jiné označení geom. paramerů než je ve vztahu (12) 4) V závěrech na str.67 je použito nesprávné terminologie. Místo deformační koeficient - správně exponent zpevnění, místo oblast elastického tváření - správně oblast elastické deformace. 5) Některé překlepy mění smysl věty. 6) Nedůslednost psaní písma v citacích podle novely ISO 650

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38042