HADRAVA, M. Sací systémy spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Práde pojednává o sacích systémech spalovacích motorů. Student přistupoval k práci aktivně. Výsledek práce odpovídá požadavkům kladeným v zadání, nepřináší však nic nad rámec zadání. Práce je místy nepřehledná, avšak obsahově v pořádku. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci rešeršního charakteru, nejsou hodnoceny položky Vlastní přínos a originalita, Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry a Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii. Celkově považuji práci za dobře provedenou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Bakalářskou práci tvoří rešerše zabývající se sacími systémy spalovacích motorů. Autor je člení do několika kategorií dle konstrukce a popisuje základní principy jejich funkce. Žel v této oblasti se místy neubrání příliš zjednodušujícím až zavádějícím formulacím. Některé kapitoly jsou také až příliš stručné (kupříkladu výčet a popis mechanicky poháněných dmychadel). I přes tyto výtky však práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38097