SOUDEK, O. Simulace vlivu zeměpisné orientace na letní klimatickou zátěž vysoce prosklených kancelářských prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Diplomová práce se zabývá porovnáním energetické náročnosti tvorby vnitřního prostředí v kancelářských prostorech s ohledem na jejich polohu v budově. Pro energetickou simulaci bylo na základě vlastního návrhu diplomanta zvoleno sídlo společnosti Microsoft v Praze-Michli, uvedené do provozu v r. 2003. Jedná se o moderní kancelářskou budovu s vysokým podílem prosklených ploch. Při zpracování simulace muselo být využito modifikace stávajícího stavu kancelářských prostor, protože současné tzv. "open-space" uspořádání by neumožnilo dostatečně posoudit vliv orientace jednotlivých místností. Přesto lze výsledky považovat za dostatečně věrohodné a přínosné. Mimo vlivu orientace pak hodnotí práce i přínos různých druhů stínicích prvků na energetickou bilanci místností. Práce splňuje zadání i požadavky na ni kladené, a to jak po věcné, tak i po formální stránce. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Knotek, Stanislav

Pan Bc. Soudek zpracoval práci na aktuální téma z oblasti techniky prostředí vysoce prosklených administrativních budov. Cílem práce bylo na základě energetické simulace zhodnotit parametry vnitřního prostředí pro různě orientovaný kancelářský prostor a dále posoudit vliv různých typů protisluneční ochrany na energetickou náročnost budovy. Práce je rozčleněna do devíti ucelených kapitol, ve kterých se student přehledným způsobem věnuje zadaným úkolům. V prvních částech jsou uvedeny parametry referenční budovy Alpha, dále metody snížení tepelných zisků včetně zavedení teoretických pojmů. Navazuje popis simulovaných místností reprezentující vybrané zóny budovy Alpha, představení programu TRNSYS a volba parametrů použitých při modelování. Kapitola 7 je nazvaná Vyhodnocení výsledků, ačkoliv jisté výsledky obsahuje i navazující kapitola 8, která se zabývá simulací různě orientované fiktivní místnosti. V závěru je stručně uvedeno zhodnocení výsledků simulací a navrhnuta doporučení pro snížení nežádoucích tepelných zisků. Zejména je zmíněna možnost návrhu sofistikovaného systému regulace externích žaluzií v kombinaci se slunolamy optimální hloubky. Příloha práce obsahuje půdorys 5. nadzemního podlaží posuzované budovy Alpha a grafy porovnávající vliv stínění na vnitřní teplotu kanceláře v závislosti na orientaci ke světovým stranám v měsících květnu až srpnu a v průběhu dvou za sebou následujících dní měsíce července. Práce vykazuje poměrně zdařilé grafické zpracování i dobrou stylistickou úroveň, obsahuje však několik překlepů. K formální a obsahové stránce práce mám tyto připomínky: Na str. 20 a 21 se objevuje různé značení koeficientu prostupu tepla oknem. Chybí odkazy na některé převzaté obrázky a grafy, zejména u obrázků 7 a 11. Chybí komentář a vysvětlení parametrů empirických vztahů (5) a (6). Chybí zdůvodnění nastavení hodnoty infiltrace pomocí předpisu (9). Při porovnávání extenzivních veličin, tj. veličin s aditivní vlastností, je v práci technického typu na zvážení používání marketingově laděných grafů, tj. grafů nepočínajících od nuly, viz graf 5. V kapitole 8 se jeví jako matoucí srovnávání solárních zisků pro fiktivní místnost s jednou a dvěma prosklenými stěnami. Zejména s ohledem na tabulku 5 není v grafu 20 zřejmé, jaká je uvažovaná plocha oken místností označených jako JV a JZ. Rozsah vlastní textové části práce, tj. úvod až závěr, má pouze 36 stran, což nevyhovuje Pokynu děkana č. 6/2009, který pro rozsah diplomových prací předepisuje nejméně 40 stran. Tuto skutečnost lze omluvit snad jen zařazením pěti stran grafů do příloh, ačkoliv by informační hodnotě práce jistě prospělo, kdyby byly náležitě okomentované grafy součástí textu. S ohledem na již zmíněný Pokyn děkana č. 6/2009 je otázkou, zda bylo nutné použít jednostranný tisk. Předložená diplomová práce vykazuje charakter parametrické studie, a proto se komentáře výsledků a závěrečná vyhodnocení i s ohledem na celkový rozsah textu jeví jako poněkud úsporná. Práce však přehledně a úhledně prezentuje dosažené výsledky a splňuje všechny předepsané cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38075