KADLEC, P. Vícekriteriální optimalizace elektromagnetických struktur založená na samoorganiující se migraci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

The submitted dissertation thesis is focused on a multi-objective optimization of electromagnetic structures by stochastic methods. Attention is dominantly turned to the self-organizing migration algorithm, which is extended by an innovative way. Other popular stochastic algorithms (swarm intelligence ones, evolutionary ones) are exploited for the comparison. The topic of the dissertation is up to date. Thanks to a sufficient computational power of today’s computers, highly CPU-time demanding optimization algorithms can be implemented. The stochastic nature of algorithms can provide unconventional solutions which cannot be obtained by other ways. This feature is very attractive for computational electromagnetics. On Web of Science, one can find 3 journal papers and 1 conference paper authored by Petr. Other 3 journal papers are under review, and several conference papers will appear on Web of Science is near future. So, the kernel of the dissertation was widely published. From the viewpoint of the originality of the carried out research, I personally appreciate: • Careful handling with the construction of the Pareto front of optimal solutions. The developed techniques are asked to cover the Pareto front as accurately as possible and as uniformly as possible. • Application of developed methods in the area of computational electromagnetics. The thesis is interdisciplinary covering both optimization techniques and computational electromagnetics. Making the research acceptable and understandable to both “worlds” is not an easy task. At present, we are preparing a research stay of Petr Kadlec at the University of Navarra. The stay is aimed to apply the developed optimization approaches in the field of terahertz imaging. Hence, the research started during the PhD study will be continued in frame of European and national research projects. I really appreciate the work done by Petr within 3 years of his PhD study, and I fully support his candidacy for the PhD grade.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Prof. Hans L. Hartnagel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Škvor,, Zbyněk

Oponentský posudek disertační práce Multiobjective optimization of EM structures based on self – organizing migration. Disertant Ing. Petr Kadlec si jako téma své disertační práce vybral vícekriteriální optimalizaci EM struktur založenou na samoorganizované migraci. Toto téma je svrchovaně aktuální z hlediska současného stavu vědy, jak dokazuje vysoký počet publikací, které se v posledních letech zabývaly jak optimalizací a vícekriteriální optimalizací obecně, tak i touto optimalizací užitou pro návrh EM struktur. Právě složitost a častá vnitřní rozpornost návrhu elektromagnetických struktur je důvodem, proč je téma vícekriteriální optimalizace velmi vlastní oboru Elektronika a sdělovací technika, ve kterém je disertační práce podána k obhajobě. Práce je napsána v anglickém jazyce. Je logicky vystavěna, podíl jednotlivých částí je uměřený. Autor přiměřeně cituje prameny, po krátkém a dle mého názoru velmi zdařilém úvodu věnuje většinu rozsahu práce vlastnímu přínosu. Tento pak popisuje logicky a srozumitelně. Za původní přínosné části práce považuji kapitoly 2 až 4, zejména pak novou optimalizační metodu MOSOMA (kap. 2), její důkladné porovnání se stávajícími metodami (kap. 3) a její využití k optimalizaci několika vybraných EM struktur (kapitola 4). Vybrány přitom byly struktury zdaleka ne jednoduché, jejich úspěšná optimalizace novou metodou jednoznačně ukazuje výbornou využitelnost disertantovy metody MOSOMA v oboru Elektronika a sdělovací technika. K celé práci mám jen několik drobných poznámek či dotazů, jejichž zodpovězení předpokládám při obhajobě: 1. Je údaj v pravém dolním rohu tabulky 3.1 (str. 29) překlep, nebo jde o statistickou anomálii? 2. Na obr. 3.7 (str. 38) dochází k překrytí barev a ztrátě obsahu. Obrázky by si zasloužily větší prostor. Můžete jej prezentovat ve zvětšené formě? 3. Bude teoretický důkaz konvergence (kap. 3.4.2) stále platný, bude-li výpočet realizován s neúplnými čísly (například dle IEEE 754)? 4. Proč je Paretova efektivita definována na str. 1 tak, že zlepšení jednoho parametru má vést ke zhoršení všech ostatních? Nepostačovaloby zhoršení alespoň jednoho? Jádro disertační práce bylo dostatečně publikováno jak články v impaktovaném časopise, tak i na mezinárodních konferencích. Ze seznamu publikací uchazeče vyplývá, že si osvojil jak návyk pravidelně publikovat výsledky své vědecké práce, tak i vlastní umění sepsat srozumitelnou publikaci. Dokladem toho je nepochybně i samotná disertační práce. Dosavadní výsledky disertanta prokazují, že jde o osobnost s vědeckou erudicí. Disertační práce podle mého názoru jednoznačně odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu PhD, proto ji i přes drobné nedostatky d o p o r u č u j i k o b h a j o b ě . V Praze dne 30. září 2012 Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 61229