NOVOTNÝ, R. Chemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Student Bc. Radoslav Novotný projevil při vypracování diplomové práce schopnost samostatné realizace experimentů. Získané výsledky samostatně zpracoval a po potřebných konzultacích následně velmi kvalitně vyhodnotil. Prokázal dobrou schopnost ze získaných výsledků vyvozovat odpovídající a zároveň přiměřené závěry. Student přistupoval k práci velice odpovědně. Literární rešerši a především experimentálním pracem a zpracování a vyhodnocení výsledků věnoval nadprůměrné úsilí. Předložená práce Bc. Radoslava Novotného zcela naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci a celkově ji hodnotím známkou A. Práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Lukáš

Diplomová práce Radoslava Novotného řeší možnosti využití rychletuhnoucích geopolymerních pojiv pro přípravu tzv. chemické kotvy. První část této práce se věnuje samotné problematice geopolymerů. Velmi čtivou formou je zde shrnuta historie i proces vzniku tohoto netradičního materiálu. Tato kapitola byla zpracována s využitím aktuální české a především zahraniční literatury. V experimentální části student charakterizoval používané vstupní suroviny a právě na základě vhodně vybraných analytických metod učinil i patřičné závěry pro jejich přímé využití v rámci geopolymerní chemické kotvy. Dále již následuje systematický vývoj vhodného pojiva podpořený vždy mechanickými zkouškami pro zjištění stěžejní vlastnosti tohoto pojiva a to jeho nárůstu pevnosti v krátkém časovém období. Závěr této práce shrnuje vlastnosti a charakter vyvinutého pojiva, ale i technologické problémy, které výrazně ovlivňují použití tohoto materiálu v praxi. Přestože se geopolymerní pojivo ukázalo v aplikaci pro chemickou kotvu jako nevhodné, výsledky této práce přinášejí další nové poznatky v oblasti alkalicky aktivovaných materiálů. I přes některé věcné chyby, které bohužel kazí dojem jinak kvalitně vypracované diplomové práce hodnotím tuto práci známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41517