PŘIBYL, L. Optimalizace výrobního procesu ve firmě Zambelli-technik s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je cenným podkladem pro management firmy při rozhodování o optimalizaci výrobního procesu. Návrh řešení přináší značné úspory v nákladech firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Čapková, Ivana

Navrhovaná známka

eVSKP id 10933