BUŠINOVÁ, M. Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová Weissmannová, Helena

Diplomová práce je zaměřena na stanovení cínu v environmentálních matricích a za tímto účelem byly vybrány modelové matrice půd, sedimentů, vod a reálné matrice vod z různých lokalit Moravy. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou cínu, jeho výskytem ve složkách životního prostředí a součástí této části je koloběh cínu v životním prostředí. Teoretickou část zakončují kapitoly stanovení cínu s využitím extrakčních metod a stanovení cínu metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací. Tato analytická část je detailně popsána a metoda ET AAS shrnuje poznatky o přípravě vzorků, vzájemných interferencích prvků a modifikátorech matrice, které ovlivňují stanovení celkového cínu. V experimentální části je velmi důkladně popsán odběr vzorků dílnách matric vod a příprava extraktů modelových půd a sedimentů s využitím certifikovaných referenčních materiálů. Použitá extrakční činidla byly kyselina dusičná, lučavka královská a směs kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. V této kapitole je uvedena optimalizace stanovení a jsou uvedeny jednotlivé kalibrační křivky s příslušnými parametry, stanovení meze detekce a meze stanovitelnosti a tato část je doplněna základními statistickými testy (Dean-Dixonův test, Grubbsův test, test homogenity rozptylů, test linearity a test shodnosti výsledků). Kapitola Výsledky a diskuze vhodně analyzují získaná data z optimalizace metody stanovení cínu metodou ET AAS a výsledky extrakčních postupů spolu se zjištěnými hodnotami cínu v reálných vzorcích vod. Diplomantka velmi pečlivě a intenzivně pracovala v laboratoři, osvojila si metodu ET AAS pro stanovení celkového cínu a využila několik extrakčních postupů pro izolaci cínu z modelových environmentálních matric. Práce přinesla cenné výsledky, které jsou podrobně diskutovány a analyzovány v závislosti na použitých extrakčních postupech. Závěr práce je vhodně zestručněn a hodnotí dosažené výsledky diplomové práce. Bc. Markéta Bušinová zcela prokázal schopnost samostatné práce při řešení problematiky, a sama si doplnila celou práci o cennou statistickou analýzu dat, a zhodnotila vhodnost extrakčních postupů pro stanovení cínu v různých matricích. Diplomová práce splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. Celkové hodnocení diplomové práce: výborně (A)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sommer, Lumír

Bušínová M._diplomová práce V úvodě je je komentována problematika anorganického a organického cínu a jeho toxicita v životním prostředí. Jde o celkovou izolaci cínu ve standardech říčního sedimentu a kontaminované průmyslové zeminy a také o určování cínu v různých typech vod z různých lokalit. Ve standardech jsou testovány tři extrakční postupy převážně Sn(IV), které jsou aplikovány v evropské praxi. Optimální se jevila xtrakce 2M HNO3, i když nebyla kvantitativní. Pozoruhodné jsou negativní vliv chloridů a použití aqua regie pro extrakci. Pro vlastní stanovení cínu je použita ET-AAS na soudobém atomovém spektrometru. Zvláště podrobně je studován vliv různých modifikátorů a pečlivě vypracována metodika stanovení. Byl nalezen optimální způsob extrakce cínu. Značná pozornost je věnována statistickému vyhodnocení výsledků , zvláště podrobnému zpracování kalibračních křivek podle soudobých norem. Pásy spolehlivosti vyplývají z použití šesti bodů pro stanovení celkového obsahu cínu v použitých standardech cínu , které ovšem v některých případech mají značný rozptyl. Není mě jasné, čemu odpovídají testy zhodnocení výsledků(tab.17), resp. použití testování zhodnocení dvou analytických postupů a také zhodnocení výsledků stanovení cínu v vzorcích vod, pro něž nebyly k dispozici standardy. Nalezené limitní hodnoty analytu vyplývají z několika postupů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41518