STUCHLÍKOVÁ, J. Studie projektu výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka pracovala se zájmem o řešenou problematiku. Rychle řešila problémy,které vyvstaly. vystihla podstatu rozšířeného výrobního systému vzhledem k postavení výrobní firmy v rámci konkurenční přednosti a naplnění poptávky zákazníků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hoffmann, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10891