OBDRŽÁLEK, A. Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Foller, Bronislav

Přístup studenta i výsledek práce hodnotím Výborně - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bambuch, Josef

Pan Obdržálek celou DP pojal velmi zodpovědně a svědomitě. O celé problematice přemýšlel s technickým nadhledem a jednoduchostí. To se projevilo ve správném technickém řešení nové koncepce pohonu otočného stolu. Zadavatel DP bude stavět na výsledcích studenta a mohu říci, že celý projekt bude uveden do strojní praxe. Zmínil bych se ještě o kap.7 (Pevnostní analýza). Tato část je velmi riziková co se týče výsledků a závěrů výpočtů. Touto problematikou se zabývají specializované výpočtové týmy. V DP jsem objevil nedostatky, hlavně ve výkresové dokumentaci (zejména výrobní). Postrádám zpřesňující značky a kóty u funkčních rozměrů navazujících dílců. Celkově hodnotím DP na výbornou - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12953