POLACH, T. Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Přesto, že jsem si vědom spornosti splnění jednoho z bodů zadání ("...praktická PLC implementace." - separátně bych u tohoto bodu zvažoval hodnocení F), doporučuji práci k ohajobě s klasifikací dle uvedených hodnotících kritérií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Jde o náročnou úlohu, ale diplomant měl dosti podkladových materiálů z minulých obdobných prací. Zásadním nedostatkem je, že navržené programy pro řízení robota přes sběrnici CAN nebyly ověřeny a tím není dokladována jejich správnost. Z tohoto hladiska není úloha splněna. Z popisu v diplomové práce není zřejmé do jaké míry se podařilo připojení optického čidla posuvu s automatem X20 přes sériové rozhraní RS 232. V práci není program pro obsluhu tohoto spojení. Tato část úlohy ale nebyla povinná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 12763