POLJAK, P. Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Radko

Jde o středně obtížnou práci pro tzv. obecného bakaláře. Oproti jiným technologiím, např. plošného táření, je lit. informací nedostatek. Proto ceňuji úsilí se získáváním podkladů, práci s textem, použití internetu a znalost anglického jazyka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Varjan, Matúš

Predkladané téma „Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním“ z pohľadu záverečných práci nie je bežné, však už pri prvom oboznámení sa s dielom je vidieť, že autor pristúpil k jej spracovaniu zodpovedne. Práca je v dostatočnom rozsahu a dôležité úryvky v texte autor adekvátne kombinuje s obrázkami. Rád by som vyzdvihol, ako to vyplýva zo zoznamu použitých zdrojov, jeho čerpanie informácií predovšetkým zo zahraničnej literatúry. Oceňujem taktiež začlenenie mechanizmu tvárnenia a priebehu procesu do práce i napriek tomu, že daná oblasť nebola predmetom zadania. Žiaľ, niektoré odstavce v jednotlivých kapitolách na seba nevhodne naväzujú. Preto sa bakalárska práca stáva pre čitateľa mätúcou a stráca dojem z celistvosti. V závere môžem konštatovať, že autor plne preukázal schopnosť pracovať s literatúrou a i napriek drobným nedostatkom práca splnila stanovený cieľ. Pripomienky: Bibliografická citácia – miesto XY sa píše počet strán. Popis základného procesu valcovania by som autorovi odporučil uviesť v samostatnej kapitole, nie ako súčasť kapitoly 1 Úvod. Autor uvádza rovnice už od strany 12, pričom k ich číslovaniu pristupuje až od strany 16. Termín „mez kluzu“ sa v slovenskom jazyku uvádza ako medza klzu, eventuálne medza sklzu. Obdobne to platí i pre kluzovú čáru apod. Časť zoznamu použitých zdrojov a zoznam použitých symbolov a skratiek je uvedený dvakrát. Autor na strane 20 v 4. a 5. odstavci najprv popisuje reorientáciu zŕn materiálu pri valcovaní za studena a tieto výhody potom bez vysvetlenia aplikuje na trieskové obrábanie. Odporučil by som zahrnúť do textu vplyv reorientácie zŕn na mechanické vlastnosti materiálu, a následne objasniť včlenenie trieskového obrábania do textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38085