ČÁPOVÁ, L. Umělé srdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Bakalářská práce je dobrou rešeršní studií principů srdcí různých organismů, od jednodušších po složitější, od hmyzu až po člověka. Dává dobrou představu o jednotlivých principech srdcí, odkud bude možno vycházet při návrhu koncepce srdce umělého. V práci je málo pozornosti věnováno čistotě českého jazyka. Studntka pracovala iniciativně , se zájmem řešenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fialová, Simona

1. Úvod Bakalářská práce se zabývá rešerší principů biologických srdcí živých organismů. Autorka využívá dostupné literatury a zkušeností s řešením dané problematiky na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana. V jednotlivých částech se zabývá podrobným rozborem funkce srdce jednotlivých druhů zvířat. Logicky začíná od nejjednodušších v hmyzí říši a dostává se k evolučně propracovaným kardiovaskulárním systémům ptáků a savců. Těm evolučně vévodí člověk a jeho srdce. V poslední části práce je zmínka o srdečních chlopních a jejich možných náhradách. Ty vedou k výčtu používaných umělých srdcí. Z důvodu potíží se zprovozněním vířivého čerpadla je poslední kapitola, která měla být věnována měření, převzata z disertační práce vypracované na odboru OFI VK. 2. Hodnocení Bakalářská práce je po odborné stránce vypracována pečlivě, ale z hlediska grafické úpravy a zejména v gramatickém ohledu by se jí dalo leccos vytknout. Obsahuje mnoho překlepů a špatných větných skladeb, které činí čtení obtížným. V bakalářské práci (a nejen v ní) je velmi vhodné číslovat jednotlivé rovnice a vztahy pro lepší orientaci v textu. Nestandardní je názvosloví kapitol a podkapitol – běžně se slovo „kapitola“ a „podkapitola“ v názvu nevyskytuje. Stejně tak značení a číslování obrázků – v odborné literatuře se užívá varianta zkrácená Obr. a číslo (ideálně korespondující s číslem kapitoly/podkapitoly). Obdobně se postupuje u tabulek – označení Tab. V případě, že autor čerpá z již řešené problematiky, je nutné tyto práce citovat v literatuře na toto téma napsané (vzhledem k tomu, že poslední kapitola je převzata z prací OFI VK). Přesto autorka odvedla po obsahové části kvalitní práci, která je užitečná i z hlediska dalšího pokračování v řešené problematice v rámci diplomové práce. 3. Závěr Bakalářská práce splnila zadaný cíl a je využitelná pro další práci na OFIVK. Po obsahové stránce je práce napsána kvalitně, a proto doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93050