BÁLEK, M. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• Koncept řešeného území s dominantním objektem školy architektury (přádelny) je výjimečný situováním hlavního vstupu do školy z plošiny navazující na úroveň vstupu ze strany nábřeží. Vstup je tak čitelný při příchodu od centra města. Toto řešení však předurčuje funkční využití ostrova k tomu, že se ostrovní předpolí přádelny (školy) stává víceméně hospodářským dvorem. To podporuje i orientace vjezdu do garáží nově navrženého bytového objektu • Dispozice objektu školy architektury je založena na kompozici otevřeného centrálního komunikačního prostoru obklopeného uzavřenými prostorami pro výuku a pracovnami. Stavební struktura je tam citelná pouze prosklenými nadsvětlíky dělících příček. • Navržené prostředky tepelně energetické sanace jsou danému stavu přiměřené • Grafická prezentace je jasná, přehledná a jednoduše čitelná. Otázky a náměty k obhajobě: • Jaké jsou stavebně technické předpoklady zvýšení úrovně podlahy objektu školy v 1.NP do úrovně mostu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracoval soustavně a samostatně. Se zaujetím a zájmem o řešený problém. Po absolvování bakalářského studia v Bratislavě se bez problémů, spolu se svojí ženou Martinou, zapojil do týmové práce našich studentů.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Průměrná práce s výhradami. Pro urbanistickou koncepci je zřejmě zásadní orientace čela budovy se vstupem na jižní straně budovy fakulty v řece. Toto řešení je možné, vede však k tomu, že strana obrácená k parku se mění na dvorní prostor bez vztahu k zeleni vyčleněný účelově pro parkování a různorodou zástavbu. Celá koncepce tím ztrácí na hodnotě a působí náhodně. Obestavění budovy fakulty bytovými objekty je nepřesvědčivé. Navržené bytové bloky nad plochým přízemím vyvolává nejasné vymezení mezi plochou střechy a přístupem k bytům. Rovněž architektonická úroveň těchto staveb je konvenční. V půdorysech schází legendy místností. Dispozice fakulty s orientací k jižní straně postrádá lehkost a větší volnost.Úroveň vstupu vyžaduje zvýšení celého podlaží. Ateliéry ve 2. - 4.NP soustředěné do malých místností postrádají možnost vzájemného kontaktu studentů, práce ve skupinách. Pozitivní je umístění restaurace v přízemí orientované k cestě využitelné i pro veřejnost. Celkově má práce průměrnou úroveň, přijatelná s výhradami. Prezentace slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 38567