LAMBERSKÝ, V. Planetové převodovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Na první pohled je práce kvalitní a obsáhlá. Uspořádání rovnic vůči typům planetových převodovek vykazuje značnou nepřehlednost. Není tak splněna část zadání "uvést přehledný způsob výpočtu převodových poměrů". Přehled výrobců převodovek a uvedení speciálních konstrukcí podobných převodovek je důležitým přínosem práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního charakteru. Jejím cílem bylo vytvořit přehled schematických nákresů různých uspořádání planetových převodovek včetně uvedení vztahů pro výpočet převodových poměrů, a dále zhodnotit současně vyráběné převodovky včetně srovnání s jinými typy převodovek. Tyto cíle byly v zásadě splněny. Vážné výhrady lze však dle mého názoru vznést k práci s literaturou včetně citací. Mnoho pasáží předkládané práce používá stejný zdroj informací jako podobně zaměřené starší bakalářské práce a shodují se celkově po textové stránce, v některých případech dokonce odkaz na zdroj informací chybí, což se týká také některých obrázků. Pozitivně nepůsobí duplicitní názvy některých podkapitol, které vznikly patrně opomenutím úpravy názvu typu popisované převodovky, resp. jejího výrobce. Kladně hodnotím vytvoření schémat pro výpočty převodových poměrů. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50814