ŠETKA, M. Automatizace jeřábnické techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce, kterou vypracoval student Martin Šetka „Automatizace jeřábnické techniky“, odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V první části práce je čtenář stručně seznámen se základními požadavky na automatizaci jeřábnické techniky a s jejími současnými problémy. Dáje jsou popsány základní oblasti, kde je možné automatizaci jeřábů využít. V závěru práce jsou popsány vyráběné automatizační systémy v tuzemsku a v zahraničí. Práce obsahuje několik překlepů a pravopisných chyb, např. na stranách 9, 17, 18, 23. Jinak je práce psána stylisticky na dobré úrovni. Dále jsou v textu některé netechnické a neoborové výrazy a chyby: popis obrázku 10 (str. 18), záměna mostového a portálového jeřábu na obr. 11 (str. 19), neodborný překlad jeřáb-most, trolej-kočka, zdvihání-zdvih na str. 24; které však pravděpodobně souvisí se studovaným obecným studijním programem (B-STI). Práce je členěna logicky a přehledně. Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s mnoha dalšími zdroji. Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce dobrou úroveň a student úspěšně vypracoval studii, která se zabývá automatizací jeřábnické techniky. Výše uvedené spíše formální nedostatky nesnižují významně kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je rešeršní povahy. Jejím cílem bylo popsat současný vývoj automatizace jeřábnické techniky v ČR a v zahraničí. Tento cíl byl splněn, navíc v kapitole 2 jsou uvedeny základní informace týkající se teorie automatizace, která s tématem práce úzce souvisí. Kladně hodnotím rozdělení pojednání podle oblasti využití jeřábové techniky v kapitole 5, kde jsou zmíněny specifické požadavky daných oblastí. Výhradu lze vznést dle mého názoru pouze k chybějícímu seznamu použitých zkratek. Celkově se jedná o pečlivě zpracovanou bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50806