CHVÁTLINA, P. Laboratorní přípravek pro testování tranzistorů IGBT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Diplomant postupoval v průběhu řešení velmi samostatně a iniciativně. Zadání diplomové práce bylo splněno jak v oblasti teoretické tak i při realizaci vlastního laboratorního přípravku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Vorel, Pavel

Hodnocená práce svědčí o odborné úrovni diplomanta, je logicky členěná a věcná. Většina textu je věnována původním myšlenkám a postupům diplomanta. V rámci práce byl proveden návrh a úspěšná realizace měřícího pracoviště pro analýzu spínacích procesů výkonových tranzistorů IGBT resp. pro ověřování funkčnosti jejich budičů. Diplomant odvedl značné množství práce teoretické i praktické. Připomínky: 1) Práce obsahuje výsledky ověřovacích měření na řídicích obvodech přípravku, ovšem postrádám hlavní výsledky měření v silovém obvodu - spínací procesy na tranzistoru IGBT. 2) Kapitola 5 je věnována snímání kolektorového proudu pomocí Rogowského cívky. Přitom realizované testy byly provedeny při měření zkratových proudu akumulátoru. Škoda, že práce neobsahuje skutečné měření při spínání IGBT. 3) V kap. 5.2 se diplomant dopustil některých nepřesností anebo zjednodušení, která neuvedl. Díky tomu získal nepřesné zjednodušené vztahy pro dolní a horní mezní kmitočet snímače s Rogowského cívkou a následným pasivním RC integračním článkem - vztahy (5.13) a (5.14). Uvedené připomínky nejsou příliš podstatné a nesnižují kvalitu práce. Po formální stránce je práce také velice kvalitní a je pečlivě sepsaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 17976