BARTOŠ, P. Elektroerozivní drátové řezání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá podrobným rozborem nekonvenční technologie elektroerozívního drátového řezání a uplatněním této technologie a podmínkách malé strojírenské firmy. V experimentální části práce je detailně rozpracována technologická příprava výroby pro součást protlačovací hubice. Autor prokázal dobrou znalost uvedené nekonveční technologie a prokázal schopnost aplikovat ji i s ohledem na širší souvislosti technologické přípravy v konkrétní strojírenské firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Dobrá grafická úprava práce. Rozsáhlý seznam použitých zdrojů. Nepatrný přínos do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33948