DOBEŠOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Jednoduchý koncept je podpořen společný jmenovatelem navrhovaných staveb - rámovou konstrukcí, jejíž "hustota" reaguje na funkční využití a orientaci vůči světovým stranám. Návrh je umocněn lapidárním technickým řešením s navrhovanou technologií liaporbetonu i grafickou prezentací. Otázky a náměty k obhajobě: Popište technologii liaporbetonu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pragmatický
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Navržené urbanistické řešení citlivě reaguje na historické vazby a původní členění zahrady a vhodně je doplňuje o nově navržené prvky. Pozitivní je i snaha o maximální využití stávajících objektů, kde je umístěna velká část požadovaných provozů. Nové objekty vhodně doplňují prostor severní a jižní zahrady. Jde zejména o příčné umístění objektu oranžérie s doplněním o výstavní funkci, která kopíruje půdorys původní barokní oranžérie a vytváří menší intimní prostory Holandské a pomerančové zahrady. Dále pak o nové skleníky v jihovýchodní části zahrady. Logické je i umístění infocentra do vstupní budovy ve vazbě na čestný dvůr, což umožní jeho využití nezávisle na návštěvě samotných zahrady. Formální řešení nových objektů zajímavě využívá jednovrstvou konstrukci z liaporbetonu, která vytváří rámy střídající se s prosklenými plochami. Spolu se zamýšlenou funkční náplní integrující výstavní, kulturní a komerční aktivity, vytváří předpoklad pro vznik živého a fungujícího společenského centra. Přínosem této práce je především citlivé chápání celého řešeného prostoru s respektem k zahradě a její historii, ale i formální vzhled a kvalitní dispoziční řešení. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22922