KŘÍŽ, M. Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Raček,, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 104043