HOLINKA, M. Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hodák,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 103940