DUJIČEK, O. Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pristach, Marián

Student Ondřej Dujiček vypracoval a odevzdal bakalářskou práci na téma "Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express". Téma práce byla zadána sdružením CESNET, které se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií. Odborným vedoucím práce byl Ing. Jiří Matoušek ze sdružení CESNET, jehož hodnocení je uvedeno níže. Cílem hodnocené práce bylo navrhnout, implementovat a otestovat jednotku pro měření parametrů komunikace přes PCI Express. Vzhledem ke složitosti komunikačního protokolu na sběrnici PCI Express lze zadání práce považovat za obtížnější. Tento zvýšený stupeň obtížnosti byl nakonec jedním z faktorů, které vedly k částečnému nesplnění zadání, kdy nebylo provedeno měření parametrů komunikace přes PCI Express s využitím implementované jednotky. Zdůvodnění částečného nesplnění zadání jeho vyšší obtížností podporuje i míra aktivity studenta během celého semestru. Student se zúčastnil všech domluvených konzultací a průběžně pracoval na stanovených úkolech. Text technické zprávy byl před odevzdáním několikrát konzultován. Kromě měření parametrů komunikace přes PCI Express byly zbývající body zadání naplněny. Výstupem práce je tudíž implementovaná a téměř odladěná jednotka umožňující měření základních parametrů ovlivňujících propustnost sběrnice PCI Express. Naplněné části zadání jsou popsány v odevzdané technické zprávě. Ačkoliv její struktura vhodně kopíruje jednotlivé etapy práce, jazyková stránka technické zprávy je na velmi nízké úrovni. I přes náročnější zadání a aktivitu studenta v průběhu celého semestru nelze v hodnocení pominout částečné nesplnění zadání. Tato skutečnost je společně s velmi nízkou kvalitou textové části hodnocené práce hlavní příčinou celkového nízkého hodnocení, které nemůže výrazněji pozitivně ovlivnit ani poměrně kvalitní programový výstup. Práci doporučuji k obhajobě a na základě uvedených informací hodnotím stupněm dostatečně.

Navrhovaná známka
E
Body
59

Posudek oponenta

Dvořák, Vojtěch

Předložená bakalářská práce se věnuje měření propustnosti dat přes rozhraní PCI Express. V teoretické části práce je stručně popsáno rozhraní PCI Express včetně jednotlivých vrstev a režie komunikace a jsou zde stanoveny měřené parametry sběrnice PCI Express. Praktická část představuje navrženou měřicí komponentu a její jednotlivé části. Text práce je poměrně krátký, s častými překlepy a ne vždy na sebe informace logicky navazují. Například u popisu vrstev PCI Express student začíná nejvyšší, transakční vrstvou, což odporuje běžnému zvyku vysvětlovat problematiku od základů, tedy od fyzické vrstvy. U popisu fyzické vrstvy (kapitola 1.1.3) je uvedeno kódování dat 8b/10b nebo 128b/130b, samotný popis kódování je popsán v kapitole 1.7. V kapitole 2 jsou popsána použitá rozhraní, není zde však uvedena informace, které bloky rozhraní propojují. Tuto informaci se čtenář dozví až na začátku kapitoly 4. Rozdělení praktické části na návrh komponenty a implementaci komponenty je matoucí. V obou kapitolách jsou popisovány stejné komponenty, rozdíly mezi kapitolami jsou patrně ve funkčnosti návrhu. Ke zmatení čtenáře pak autor přispěl i stejnými názvy podkapitol a podobnými obrázky v obou kapitolách. Celkově bych doporučil kapitoly sloučit a odstranit redundantní či odporující si informace. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Přiložené kódy jsou čitelné, studentovi bych vytkl jen menší míru komentářů a nedodržení striktního rozdělení kombinační a sekvenční části. Také mi chybí byť jen zmínka o způsobu testování či simulace v průběhu návrhu. Na tomto místě je bohužel nutné uvést, že zadání práce nebylo zcela splněno a samotné měření parametrů PCI Express nebylo provedeno. Nicméně obtížnost tématu dle mého názoru překračuje běžnou obtížnost zadání bakalářských prací a je pochopitelné, že debuggování a testování trvá déle. Na základě výše uvedených faktů navrhuji hodnocení E/55 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 104371