OSIČKOVÁ, J. Řízení molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové (HA) nastavením specifické rychlosti růstu kultury Streptococcus equi subsp. zooepidemicus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Franke,, Lukáš

1. Na straně 17 uvádíte, že při opakované vsádkové kultivaci postupně klesá produkce kyseliny hyaluronové kulturou S. zooepidemicus. Čím si tento jev vysvětlujete? 2. Na základě výsledků uvedených v tab. 5 a grafu 5 vyplývá, že mezi produkcí HA a její Mw existuje negativní korelace. Tzn., že pokud je dosaženo vyšší Mw, odpovídá to nižší celkové produkci HA. Čím by to mohlo být způsobené? 3. Na straně 13 uvádíte , že nejčastějším zdrojem uhlíku při kultivacích S. zooepidemicus pro produkci kyseliny hyaluronové je glukosa. V experimentech bylo při použití glukosy dosaženo výrazně nižšího výtěžku i Mw v porovnání se sacharosou. Jako možnou příčinu uvádíte možný inhibiční efekt glukosy při koncentraci 40g/l. Je z literatury známo, jaká koncentrace glukosy působí inhibičně? Napadají Vás i další možné příčiny negativních výsledků při použití glukosy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pepeliaev,, Stanislav

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 94911