ŠULC, D. Šnekový dopravník pro dopravu cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i některých zdrojů z odborných publikací a internetu. Práce obsahuje konstrukční návrh a výpočet šnekového dopravníku včetně jeho pohonu a základní výkresovou dokumentaci. Práce je zpracována pečlivě a podrobně, přesto k ní mám některé výhrady, jak formálního, tak i věcného charakteru. Konkrétně se jedná o: - seznam použitých veličin není seřazen podle abecedy a je tak nepřehledný,, - uložení konzol s průběžnými ložisky šneku není vhodné na víko žlabu (problematická montáž i údržba). - kotevní plán uvedený na sestavě není úplný - nezahrnuje otvory pro připevnění pohonu. Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. David Šulc ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Bakalářská práce představuje klasický způsob řešení šnekového dopravníku. Jednotlivá pochybení - nesprávně zvolená plocha pera na otlačení, nesmyslná excentricita šneku 0,1mm(viz výkres sestavy), chybí připojovací kóty - polohy přírub, chybí kotevní rozměry převodovky. Vhodné doplnění by představovala kapitola o dopravovaném materiálu. Práce prokazuje solidní technický přístup autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37420