SÝKORA, J. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Komendová, Renata

Diplomová práce studenta Bc. Jiřího Sýkory s názvem " Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů" splnila své zadání a cíle. Diplomant se začal seznamovat s danou problematikou až na začátku druhého ročníku navazujícího magisterského studia. Přesto však velmi rychle vypracoval literární rešerši popsanou v teoretické části DP. Nalezl přes 60 literárních odkazů a využil jich k navržení řady iontoměničových pryskyřic, které otestoval. Byly testovány jak kationtoměničové pryskyřice, sloužící zejména k přečištění vzorku před analýzou, tak hlavně aniontoměničové pryskyřice, na kterých lze dosáhnout zakoncentrování platiny a palladia na měřitelnou hladinu. Optimalizované postupy pak využil ke zjištění obsahu platiny a palladia ve vzorcích půd na území města Brna. Svými výsledky tak přispěl k větší studii, týkající se monitorování obsahu těchto kovů v životním prostředí. Kladně hodnotím iniciativní a samostatný přístup studenta k řešené problematice a jeho experimentální zručnost. Pracoval samostatně a pravidelně jsme dosažené výsledky konzultovali. Řadu experimentálních postupů, včetně předúpravy vzorků půd, sám navrhl na základě nastudovaných literárních odkazů. Pro tento jeho celkový přístup, samostatnost a množství naměřených dat ho klasifikuji výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Předkládaná diplomová práce s názvem „Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů“ je prací zaměřenou na testování 5 různých iontoměničů při analýzách Pt a Pd. Po prekoncentračních krocích byly analyty stanoveny metodou ET AAS. Nejvhodnější iontoměnič byl dále použit při stanovení Pt a Pd v reálných vzorcích půd odebraných v okolí frekventovaných křižovatek v Brně. Diplomová práce je členěna do 8 kapitol a zpracována na celkem 88 stranách. Teoretická část na 40 stranách charakterizuje Pt a Pd, popisuje jejich využití jako katalyzátoru a věnuje se také teoretickým aspektům jednotlivých kroků stanovení těchto analytů. V části popisujícím experimenty jsou vhodně uvedené postupy týkající se práce. Část „Výsledky a diskuze“ na 15 stranách obsahuje především graficky zpracované výsledky účinností sorpce a eluce pro testované druhy iontoměničů s následným výběrem toho nejvhodnějšího. Následují výsledky zhodnocení vlivu rušivých iontů, kalibrační závislosti stanovení Pt a Pd metodou ET AAS a grafické zpracování výsledků analýzy reálných vzorků. Závěr diplomové práce je relativně delší, obsahuje i shrnutí výsledků nalezených obsahu Pt a Pd v Brně, které spíše (dle mého) patří do diskuze. Následují kapitoly „Seznam použité literatury“ s 65 odkazy, „Seznam použitých zkratek a symbolů“ a „Příloha“. Zde se nachází mapa s vyznačenými odběrovými místy a tabulky s jednotlivými nalezenými hodnotami obsahu Pt a Pd. V práci se nevyskytuje mnoho chyb. Přesto se zde vícekrát opakuje chybějící čárka v souvětí před spojkou a v důsledkovém poměru. Také, dle mého, není v DP úplně běžné oslovovat čtenáře – „můžete vidět“, apod. Náplň této diplomové práce splňuje zadání. Práci doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99348