OSTREZI, J. Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Výborná práce ukazující na několika sériích měření velký poteciál kontaktorů pro vybraný okruh separačních procesů. Bc. Jan Ostrézi projevil nejen velký cit, schopnosti a nasazení při realizaci experimentálního zařízení, ale ukázal též i značnou erudici při orientaci v teoreticky obtížných popisech přestupu hmoty na daném typu zařízení v odborném tisku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dohnal, Mirko

Následuje seznam dotazů. Prosím o jejich zodpovězení v pořadí tak jak jsou uvedeny do vyčerpání přidělenehé času 1)) jak by jste stanovil interval čistění membránového modulu? Je Váše zařízení schopno dodat potřebná data? 2)) Mysliteš si že nečistoty jsou nebezpečnější uvnitř dutých vláken nebo vně 3)) Co se bude dít pří částečně hydrofilisaci membrány konkretně pro Vaše měření 4)) uvažoval jste při připravě měření s jeho potencionálním scale up (např. na 100 násobek kontaktorové plochy)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 90976