OSTRIHOŇOVÁ, K. Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Karolína

Diplomová práce je zaměřena na stanovení obsahu nízkomolekulárních organických kyselin v alkoholických nápojích, konkrétně v nealkoholických pivech české i zahraniční provenience zakoupených v obchodní síti. Diplomantka svou práci zpracovávala v laboratořích Sladařského ústavu v Brně. K samotné práci přistupovala nesmírně zodpovědně a po celou dobu její realizace projevovala veliké osobní nasazení. Po zaškolení pracovala naprosto samostatně a pečlivě, zvládla teroreticky i prakticky metodu kapilární izotachoforézy, iniciativně přicházela s vlastními postupy i návrhy řešení. Dále se seznámila a poté samostatně zvládla extrakci pomocí SPE, měření a vyhodnocování metodou HPLC s UV detekcí. Realizovala řadu měření a výsledky samostatně vyhodnotila. Samostatně vyhledala a prostudovala řadu literárních podkladů včetně cizojazyčných, získané výsledky samostatně diskutovala, zasadila do souvislostí a porovnala s aktuální literaturou. Vzhledem k výše uvedenému předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Běláková, Sylvie

Předložená diplomová práce je zaměřená na sledování obsahu vybraných organických kyselin v alkoholických nápojích. Teoretická část popisuje suroviny pro výrobu piva, podrobně je zde popsána i výroba piva. Dále autorka charakterizuje jednotlivé organické kyseliny a vhodné analytické metody pro jejich stanovení. V experimentální části je velmi podrobně popsáno vybavení laboratoře, příprava vzorků a podmínky měření pro CITP i HPLC. Práce v rozsahu 91 stran je standardně členěna. Výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů. Jak vyplývá z textu, bylo provedeno značné množství experimentů a autorka odvedla velký objem práce, včetně validace dvou zcela odlišných instrumentací a zavedení SPE extrakce pro přečištění vzorků piv před analýzou HPLC. 11 vzorků piv bylo analyzováno metodou CITP a HPLC/UV. Výsledky byly pečlivě vyhodnoceny a porovnány s aktuální literaturou. Jako celek hodnotím práci jako velmi přínosnou a kvalitní. Nicméně mám následující dotazy a připomínky: Str.2 – nesouhlasím s tvrzením, že rozeznáváme dva typy piv – světlé pivo (plzeňské) a tmavé pivo (bavorské). Dělení typů piv se podle jednotlivých autorů liší, ale obecně lze říct, že existují piva spodně kvašená a svrchně kvašená. Jaké existují v ČR druhy piv? Obr.1 – doporučuji používat termín hvozdění (namísto sušení). V experimentální části uvádíte laboratorní vybavení a přístroje, použité chemikálie a vzorky pro každou instrumentaci zvlášť, díky tomu ztrácí obsah na přehlednosti a spousta informací se opakuje např. tab 6 a 11 obsahují naprosto totožné údaje. Str. 48 - v tabulce č.12 máte chybně uvednou jednotku koncentrace. Jaká měla být správná jednotka koncentrace u směsného standardu organických kyselin ? Příprava mixu „2x víc“ a „5x víc“ nepovažuji za vhodné odborné termíny pro diplomovou práci. Jakým názvem by šly tyto termíny nahradit? S ohledem na chybu měření doporučuji udávat výsledky na 4 platné číslice. Závěrem lze konstatovat, že cíle uvedené v zadání diplomové práce byly splněny. Z diplomové práce je také evidentní píle a svědomitost diplomantky. Uvedené nedostatky nesnižují dobrou úroveň předložené práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 95098