HENKRICHOVÁ, J. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláček, Petr

Literární rešerši v diplomové práci studentka Jana Henkrichová zvládla dobře. Časová náročnost experimentální části byla poměrně velká vzhledem k počtu připravených vzorků vyplývající z různých kombinací složení výsledného kompozitního materiálu. I tak se vše zvládlo i přes komplikace s přípravou vzorků, což je ale důsledek charakteru materiálu. To je také v některých případech možnou příčinou výsledků s velkou chybou. Nakonec se ale podařilo relativně dobře výsledky zhodnotit a u určitých odchylek alespoň nastínit jejich možnou příčinu. Určené cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Z hlediska rozsahu je předložená práce v normě (66 stran), obsahuje 40 odkazů na odbornou literaturu. Práce se na 30 stranách zabývá teorií kompozitních materiálů, kde v první polovině pojednává, možná až přiliš obecně, o různých typech kompozitů a jejich zpracování. Experimentální část popisuje věcně použité metody a materiály. Výsledky a diskuse prokazuje, že zadání bylo splněno. Práce obsahuje některé gramatické (např. str. 39, 40, obr.21) a typografické chyby (str 22, 31, tab. 14), nepřesnosti ve formulaci a věcné chyby, které jsou předmětem dotazů. Na obrázku 31 a 33 jsou uvedeny nesymetrické odchylky v grafu. Dokument doplněný o připomínky se zvýrazněnými chybami byl zaslán studentce. Práce splnila zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Využití literatury a její citace B
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Úroveň jazykového zpracování B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 97050