BÍLEK, M. Modelování proudění v ejektoru. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Cílem diplomové práce bylo modelovat proudění v ejektoru a pokusit se objasnit některé nesrovnalosti mezi teoreticky odvozenými charakteristikami ejektoru a charakteristikami zjištěnými experimentálně. Dále bylo cílem zkoumat vliv délky krčku a splnění předpokladu konstantního tlaku ve směšovací komoře. Práce byla, až na nějaké drobnosti, řazena logicky, včetně objasnění principu ejektoru, jeho uplatnění a uvedení matematického modelu. V textu se objevují stylistické chyby, či chyby v odvozování matematického modelu ejektoru. Tyto chyby však výrazně neovlivňují obsahovou stránku práce. Student pracoval samostatně a cílevědomě. Doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

V práci je uveden popis výpočetního modelovaní ejektoru a to jak pomocí zjednodušený vztahu tak pomocí řešení proudění metodou CFD. Je zde uvedeno porovnání s dříve provedeným experimentem. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20940