MALÍKOVÁ, M. Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Prostorový koncept dostavby bloku včetně volby funkční náplně dostavovaných objektů je v zásadě správně navržen. Ustoupené první podlaží vytvářející podloubí do ulice Koliště včetně uvolněného nároží do ulice Cejl nabídlo možnost podrobněji presentovat parter pro pěší, ve stejném měřítku jako navazující dispozice. Možnost nebyla využita. Ve výkresech jsou drobné chyby (na př. u 4NP nesoulad půdorysu a řezu B u pódia a dveří na podestu schodiště). U celkem dobrého návrhu bytového domu taky chybí podrobnost navazujícího parteru jak do iulice, tak do vnitrobloku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Lukačovič, Adam

S objemom práce a zložitosťou zadania sa autorka popasovala veľmi dobre. Celková myšlienka funkčného využitia objektov je rovnako veľmi dobrá. Na dispozičných riešeniach je vidieť dobrý úmysel, ktorý však má zopár nedostatkov. Dôvodom môže byť práve veľký objem riešených plôch. Trocha chýba práca s vnútroblokom a priestorové usporiadanie, ktoré viac pracuje s ulicou, ako neodmysliteľnou časťou mesta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Doplnenie vnútrobloku s ohľadom na okolité stavebné výšky je prirodzeným riešením v blokovej mestskej zástavbe. A to ako zo strany ul.Kolište, tak zo strany ul.Vlhká. Nárožie ul.Cejl a susediacej budovy Polície, ale svojím vystúpením do ulice pôsobí až príliš odvážne. Je na uváženie, či by nárožný akcent nemal v menších proporciách rovnaký efekt a zároveň by bol ohľaduplnejší k svojmu okoliu.
Provozní řešení C Kongresové centrum v sebe spája funkcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a vnášajú do svojho urbánneho prostredia pridanú hodnotu. Usporiadanie funkčných celkov ale nie je ideálne a prináša so sebou rôzne otázky priestorovej nadväznosti a orientácie vzhľadom na mestské prostredie. Ulice Kolište je hlučná, ale vďaka technickým riešeniam sa dajú konštrukcie dostatočne odhlučniť, aby bol prevádzkovo objekt viac prepojený svojou fasádu s mestom, a to nie len obslužnými priestormi, ako sú chodby, komunikačné jadrá a tech.prevádzky. Bytový dom má veľmi rozumne riešené dispozície. S dobrou orientáciou a optimálnym využitím plochy. Znova sa tu však objavujú obslužné priestory schodiska orientované do ulice. Čo je trocha ignorovanie ulice, ako mestotvorného prvku. Vstup do bytového domu je poddimenzovaný.
Technicko konstrukční řešení A Zvolený konštrukčný systém odpovedá tvaru a charakteru objektov. Chýba zakreslenie zvislých technických rozvodov z ubytovacej časti, vo všetkých podlažiach objektu Kongresového centra.
Architektonické řešení C Objekt kongresového centra pôsobí veľmi jednoducho a striktne. Svojim výrazom nepúta zbytočne pozornosť a sústredí sa na doplnenie mestského bloku. Škoda však orientácie obslužných priestorov do najviditeľnejších častí z pohľadu chodca, a príliš výrazné riešenie nárožia. Bytový dom je tiež veľmi jednoduchý, ale rovnako trpí strachom z hluku ulice. To čo je v susedných objektoch výrazne centrálna časť fasády obytnej miestnosti, je v riešenom objekte lodžia schodiskovej medzi-podesty.
Formální úroveň A Dokumentácia riešenia je na veľmi dobrej úrovni. A to ako slovná, výkresová, tak i grafická. Po obsahovej stránke, nie je čo dodať.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 102897