ZATLOUKAL, D. Městský sál ve Znojmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Dům konzolou lehce předstupuje do třídy Jana Palacha a nároží dominuje takovým způsobem, jaký se na důležitou městskou instituci sluší a patří. Oceňuji zapojení vnitrobloku díky venkovní scéně a možnost alternativní pěší cesty skrze vnitroblok. Dům má díky tomu dva rovnocenné vstupy, s čímž se přesvědčivě vyrovnává. Pojednání řešení vnitrobloku je ale velmi schematické a nedostatečně popsané. Oceňuji jasné rozdělení domu na dva celky – bělostná hmota sálu a stabilní betonová podnož. Sál jako plná hmota ošetřená omítkou s jemným detailem, který povrchu dodává až textilní charakteristiky. Okna, která dávají hmotě měřítko. To vše na transparentním soklu rámovaném masivními betonovými sloupy, které nesou. Zdánlivé protiklady, které společně perfektně fungují. Dům je racionální a elegantní, jedinou ozdobou je koruna završující hmotu sálu. Zásadní komplikací této pracely, vzhledem k zadanému programu, je velikost. David se s tím ale přesvědčivě vyrovnává. Oceňuji venkovní scénu, která zde je nad rámec zadání a která jednoduchým nenákladným způsobem zvyšuje využitelnost domu. Postrádám demonstraci proměn sálu pro různé příležitosti s vyhodnocením počtů návštěvníků. Název projekt perfektně vystihuje. I když se to může jevit marginální, umět vystihnout koncept domu několika slovy cosi vypovídá i o konceptu samém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 David pracoval zodpovědně v průběhu celého semestru. Jeho projekt prošel výraznou pozitivní genezí při zachování základního konceptu. Výsledkem je krásný dům, který je i přes své rozměry uměřený místu a kontextu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pejpek, Tomáš

Přes drobné nedostatky hodnotím bakalářský projekt Davida Zatloukala jako zdařilý a podrobnost a kvalitu adekvátní vymezenému času na zpracování bakalářské práce. Autor prokazuje schopnost formulovat koncept s jasnou kompozicí a funkčním programem a návrh standardně prezentovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Klady i zápory návrhu předjalo ve velké míře už zadání projektu - situovat významnou městskou budovu (víceúčelový kulturní sál) na relativně nevelkou nárožní proluku v klasické městské zástavbě, ležící na dopravně exponované trase. Navržená dostavba bloku uměřenou, avšak přesto z měřítka sousedních domů vystupující hmotou je adekvátní odpovědí. Mírně diskutabilní je vysunutí hmoty přes uliční čáru do poměrně stísněné křižovatky. Lze si představit i jiné formy, jak akcentovat významnou instituci a autor s nimi i pracuje (např. dynamické tvarování římsy). Momentem, který autor návrhu plně využil, je existující poloveřejné - sportovní využití vnitrobloku. Vytvoření pěší osy, spojující v chráněné části vnitrobloku oddálené parkování s kulturním sálem a ul. J. Palacha, obohacené o kontakt se sportovišti, procházející novým venkovním amfiteátrem, je výrazným kladem projektu. Za mírný nedostatek lze naopak považovat vztah nové budovy k poměrně stísněnému uličnímu parteru. Rozptylový prostor tím, že je orientovaný i do vnitrobloku, je dostatečný, ale poddimenzovaný se jeví odstup od komunikací (zejm. chodník v ul. Sokolská). Vzhledem ke vzdálenosti parkoviště by si objekt zasloužil možnost předjezdu pro několik vozidel a možná i širší koncepční úpravu profilu ul. Jana Palacha.
Provozní řešení A Dispoziční řešení je funkční, logické, s adekvátními proporcemi ploch.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení z monolitického železobetonu se jeví jako standardní, bez principiálních problémů, které by bránily dalšímu rozpracování projektu a realizaci. Koncepce umožňuje poměrně flexibilní úpravy, které přináší rozpracování projektu v dalších stupních při vstupu specialistů apod. bez principiálně negativních vlivů na architektonické řešení.
Architektonické řešení B Autor použil koncept transparentní podnože a na ní ležící monolitické hmoty, akcentované dynamickým tvarováním zastřešení. Základní půdorysné schéma i řez jsou kultivované. Nadzemní část objektu, respekt. foyer, je poměrně uzavřený, jen skromně a spíše formálně perforovaný - při rozpracování projektu by pravděpodobně bylo možné dosáhnout dalších efektů při rozvíjení tématu vertikální i horizontální perforace objektu, či posílení účinku hlavních motivů jakým je např. pasáž. Pozitivní body projekt zasluhuje za architektonickou formulaci pěší osy ve vnitrobloku s venkovním amfiteátrem.
Formální úroveň C Grafické zpracování je na dobré úrovni, mírně nejednotné, avšak bez rušivých efektů. Prezentaci projektu by pomohlo o něco více slovních komentářů o zvolených principech řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 102891