LENČÉŠOVÁ, L. Městský sál ve Znojmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Nová budova městského sálu se jeví ve svém místě neukotvená. Trochu zde plave. Pozitivní je uzavření a prakticky tedy ustavení náměstí Svobody. Projekt ale náměstí Svobody dále neřeší, přestože v portiku prakticky prostor náměstí vstupuje do domu. Chtěl bych vidět hlubší úvahu, čím náměstí je. Diskutabilní je park vedle lázní, společně s prostorem před úřadem práce je tam těch polo-městských/parkových prostor trochu příliš. Chybí mi hlubší zamyšlení nad konceptem domu. Čím chce dům být? Oceňuji transparentnost a prostupnost domem. Interiéry jsou velkorysé a odpovídají významu domu. Výrazové prostředky jsou uměřené a dům jako celek elegantní. Pozitivně hodnotím možnost otevření sálu do parteru a následné propojení s postorem náměstí. To poskytuje sálu velkou variabilitu a využití na množství rozličných akcí. Zbytek provozu je racionální. Sympatická je reflexe jednotlivých celků v hmotě. Garáže mají neefektvní uspořádání. V půdorysu chybí hlavní schodiště). Konstrukce je racionální, je třeba ocenit její štíhlost. Konstrukce je ale abstraktně podaná a není řešena do přesvědčivého detailu. Prezentace je slušná. Vizualizace ale, přestože jsou líbivé, prezentují dům izolovaně bez kontextu. To souvisí s onou neukotveností, kterou zmiňuji na začátku posudku. Umím si představit, že dům by mohl stát skoro kdekoli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 Lenka dlouho nemohla najít cestu, kudy se vydat. Konečná forma tedy není výsledkem postupné hluboké úvahy nad konceptem, ale je to jedna z možných variant, kdy už bylo potřeba udělat nějaké rozhodnutí. Cením si výrazného finyše, kdy autorka dokázala celý projekt dotáhnout do přesvědčivého závěru za velmi krátkou dobu.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Hybská, Bohumila

Bakalářská práce prokázala schopnosti studentky navrhnout objekt multifunkčního sálu v požadované podrobnosti na velmi dobré úrovni jak s ohledem na urbanistický kontext, architektonický návrh, tak s ohledem na dispoziční a konstrukční řešení. Otázka měřítka fasády městského sálu v daném kontextu může být částečně diskutabilní, nicméně v praxi by před odsouhlasením konečné varianty by tento motiv mohl být dále rozvíjen a variován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Studentka navrhla městský sál multifunkčního typu pro okresní město s poměrně velkou kapacitou až 800 návštěvníků. Tomu přiměřeně odpovídá urbanistický koncept založený na novém dopravním trasování, které uvolní velmi zajímavou parcelu v bezprostřední blízkosti historického centra města v jeho severní poloze s dobrou dostupností jak pro návštěvníky přijíždějící městskou hromadnou dopravou, tak pro pěší a cyklisty. Také zásobování je provozně přehledné. Situační řešení poskytuje dostatečný prostor pro řešení parkových ploch a veřejných prostranství.
Provozní řešení B Provoz multifunkčního sálu je přehledný, studentka volila jednoduché řazení provozů do bloků jako jsou foyery a haly se schodišti, zázemí pro návštěvníky včetně sociálního zařízení, gastro provozy, vlastní sál s jevištěm, mobilní elevací, provozní prostory zázemí sálu atd. Z návrhu je patrná snaha o provozní minimalismus, což se v návrhu podařilo. Otázkou zůstává, zda do poměrně velkorysých prostorů v úrovni 1. podlaží není možné „vložit“ nějaké další využití v celotýdenním režimu, aby objekt byl živý a atraktivní pro celé okolí. Při finalizování projektu v půdorysech „vypadlo“ hlavní schodiště, které je ale patrné ve vizualizacích apod. WC pro invalidy musí mít dveře otevíravé „ven“, turniket do prostoru kavárny by bylo vhodnější nahradit dveřmi a propojit kavárnu s venkovním posezením.
Technicko konstrukční řešení B Návrh konstrukce se jeví jako vhodný, nicméně mu chybí větší podrobnost; konstrukční prvky jako sloupy v půdoryse 2.podzemního podlaží by měly být vyznačeny jako ostatní nosné konstrukce, dimenze sloupů vynášejících zastropení sálu by měla odpovídat rozponu apod.
Architektonické řešení B Z předloženého návrhu je zřejmé, že studentka usilovala o kultivovaný a zároveň významu stavby odpovídající výraz. Tomu odpovídá jak formální výraz stavby s průčelím s převýšeným sloupovým portikem, tak materiálové řešení fasád a vnitřních prostorů (velkorysé prosklené plochy, perforovaný obvodový plášť z ušlechtilého plechu apod.). Monumentální řešení hlavní fasády by bylo vhodné „ověřit“ zákresem do fotografie bezprostředního okolí navržené stavby. Vnitřní řešení objektu je konzistentní a nápadité, nicméně vizualizace hlavního sálu by si by si zasluhovala větší pozornost.
Formální úroveň A Práce má velmi dobrou formální úroveň. Připomínka je pouze k větší míře propracovanosti některých výkresů, ale to je jistě dáno pouze běžnou časovou tísní v závěru pací na bakalářském projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 102826