ČERNÁ, T. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá koncepčně silný projekt, svébytná struktura zajímavým způsobem reflektuje téma terminálu a motiv dvora. Hlavní předností projektu je vytvoření centrálního komunikačního prostoru, propojujícího provoz vlakového i autobusového nádraží. Dispoziční řešení je přehledné. Zvolené konstrukční řešení odpovídá charakteru stavby, finální grafická prezentace je přesvědčivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka pracovala v průběhu semestru se zájmem, delší čas věnovala prověřování konceptu ve variantách. Rozsah odevzdané práce dodpovídá nárokům na rozsah bakalářské práce, výsledná grafika je přesvědčivá.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sedláček, Jan

Práce má zajímavý potenciál, koncept sevřeného dvora je doplněný o výrazně výtvarný motiv obloukového zastřešení. Vlastní budova terminálu však tento koncept spíše upozaďuje, působí nepřívětivě a nenabízí cestujícím služby obrácené do vytvořeného dvora tak, jak by se dalo očekávat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - návrh je reakcí na různorodý charakter okolní zástavby - přístup ze všech směrů a nejasnou orientaci se snaží řešit ukotvením budovy s vnitřním dvorem - sebevědomý a silný koncept jak se vyrovnat s daným prostředím
Provozní řešení C - dobré provozní řešení autobusové i vlakové dopravy - méně úspěšné řešení pohybu cestujících a nepřesvědčivé nástupy do budovy a jejího "dvora" - dispozice a dimenze jednotlivých prostor, jejich návaznosti a a typologie působí nepřesvědčivě a nelogicky, tvorba dlouhých a úzkých spojovacích chodeb apod. ubírají domu na síle výrazu a působí rozpačitě
Technicko konstrukční řešení C - odvážné a zajímavé konstrukční řešení vlastního zastřešení terminálu - železobetonový rošt vynášený oblouky spojuje funkčně, prostorově a materiálově požadavky na konstrukci zastřešení - otázkou samozřejmě zůstává, jestli takto technologicky, dimenzemi a především finančně náročná konstrukce je nutná, když nabízí pouze venkovní přístřeší a nese elektrické vedení
Architektonické řešení B - celkové výtvarné pojetí má svůj výrazný názor i když oblouky odkazující na "renesanční dvůr" mohou vyznít příliš formálně - na úrovni parteru je přes vytyčený cíl absence městotvorných prvků - chybí jasnější práce s předprostory, vstupy - velmi lapidárně působí rozhodnutí provést vlastní budovu terminálu kompletně z pohledového betonu a následně ji překrýt fasádou z tahokovu - pro tento typ stavby dlouhodobě neudržitelné materiály
Formální úroveň C - dobrá grafika koncepčních schemat a situace - nepřesvědčivé zpracování půdorysů a řezů bez jediné výškové kóty - způsob zobrazení fasád s tahokovem je matoucí - detail řezu fasádou je skicou bez hlubšího promyšlení
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 102911