VELÍNSKÁ, K. Využití nanofluidního směšování pro přípravu liposomálních nosičů značených gadoliniem pro kontrastní zobrazování magnetickou resonancí (MRI) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Turánek, Jaroslav

V diskusi studentka představí koncept fragmentu lipidní dvojvrstvy pro formování nanoliposomů metodou mikrofluidizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek,, Josef

1. Studentka v diskusi představí další postup pro využití nanoliposomální platformy pro přípravu cílených liposomů k zobrazování trombů pomocí MRI 2. Lze Gd-liposomy použít také pro jiné druhy in vivo zobrazování?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 99121