STÁVKOVÁ, M. Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Diplomová práce je zaměřena na problematiku identifikace vonných látek získaných z různých bylin různými extrakčními postupy. Získané extrakty byly analyzovány pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí na bázi kvadrupólu a kompletní dvojrozměrné orthogonální plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí využívající analyzátoru doby letu. U několika matriálů byly pořízeny snímky pomocí SEM. Získané výsledky byly náležitě interpretovány a dokumentovány. Diplomantka při vypracování diplomové práce postupovala systematicky a pečlivě, zvládla obsluhu instrumentace základních extrakčních metod i přístrojů GC/MS a GCxGC/TOF-MS včetně vyhodnocení získaných dat. Protože diplomová práce splnila všechny zadané cíle, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mravcová, Ludmila

Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním různých extrakčních technik využitých pro získání extraktů z vybraných rostlin (léčivek). I když se práce vrací k prozkoumaným oblastem, s využitím nejmodernějších analytických technik byla studentka schopná předložit zajímavé a nové výsledky. V teoretické části jsou podrobně popsány sledované rostliny,vonné látky, které obsahují, způsoby extrakce a použité analytické metody. Psaný text je přehledný,grafická úprava mohla být lepší, především s ohledem na rozvrstvení textu na stránku. Přímo v textu bych uvítala odkazy na použité obrázky. Kvalita některých obrázků mohla být lepší. Získaná data jsou zpracována přehledně do grafů a tabulek. Vzhledem k velkému počtu identifikovaných organických sloučenin oceňuji jejich rozdělení a srovnání podle funkčních skupin. Ve sloupcových grafech,kde jsou hodnoty ploch výrazně vyšší,je lepší nižší hodnoty umístit na vedlejší osu,aby se rozdíly ostatních sloupců úplně nesmazaly. Samotná diskuze k výsledkům mohla být obsáhlejší. Přes moje připomínky a dotazy práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Využití literatury a její citace B
Splnění požadavků zadání A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99546