FLAGAR, V. Měření veličin ve stavebních konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat modulární decentralizovaný datalogger pro stavební konstrukce, který by umožnil připojení až stovek jednotlivých sensorů. Celý systém měl být hierarchicky strukturován a konstruován s ohledem na co nejnižší cenu a využití digitálních sensorů. Nedílnou součástí řešení mělo být funkční programové vybavení. Student v rámci práce navrhnul koncepci decentralizovaného dataloggeru, přičemž za základovou stanici byl zvolen mikrokontrolérový systém Raspberry PI. Tento systém zajišťuje komunikaci s uživatelem a funkce manipulace a ukládání dat. Na hierarchicky nižší úrovni jsou připojeny koncentrátory přes sběrnici RS485, které umožňují připojení digitálních sensorů přes několik zabudovaných segmentů sběrnice I2C. Student tímto zrealizoval koncepci podle požadavků zadání. Student provedl kompletní návrh systému a jeho fyzickou realizaci. Vytvořil dále funkční programové vybavení, které demonstroval. V rámci diplomové práce student splnil všechny body zadání. Student postupoval samostatně a cílevědomě. Jedná se o vlastní řešení studenta. Konzultace student využíval jen k upřesnění dalšího postupu a v nezbytné míře. Vlastní realizace je funkční a řešení svědčí o inženýrských schopnostech studenta. Diplomovou práci navrhuji k obhajobě s hodnocením dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Zadání předložené práce je přiměřeně náročné, diplomant se musel seznámit s problematikou měření vybraných fyzikálních veličin, navrhnout koncepci a architekturu měření a přenosu dat do dataloggeru a realizovat navrženou koncepci, která má podobu tříúrovňového systému. Součástí zadání bylo i optimalizovat koncepci s cílem dosáhnout nízké náklady na HW komponenty. Autor tak musel zvládnout jak problematiku návrhu elektroniky, tak tvorbu softwaru pro 8 bitový mikrokontroler STM8 a dále tvorbu softwaru pro nadřazený systému na bázi Rasberry Pi. Autor správně provedl průzkum trhu, následně na jeho základě volil hardwarové komponenty systému. Kladně hodnotím i skutečnost, že se autor při řešení zabýval i problematikou zálohování napájení tak, a dále skutečnost, že pro návrh algoritmu vyhodnocování přijatých zpráv použil formu stavového automatu. Rovněž je třeba vyzdvihnout snahu autora zvýšit bezpečnosti systému použitím hesel ukládaných s využitím hash funkce SHA-256 a provést opatření, která zamezí některým formám útoku. Naopak jako ne zcela zdařilý se mi jeví návrh komunikačního protokolu, kde oba typu zpráv (viz str. 45) zřejmě neobsahují žádný mechanismus pro kontroly integrity zprávy (kontrolní součet). Autor zvolil pro komunikaci po RS-485 poměrně velmi nízkou komunikační rychlost 9600 b/s, což je vzhledem ke značným časovým konstantám veličin relevantních pro stavební konstrukce pravděpodobně dostatečné, avšak v práci postrádám rozvahu, jak velké množství zařízení bude jeho systém schopen obsloužit v situaci, kdy zadání obsahuje požadavek na řádově stovky snímačů a kdy uživatel zvolí periodu vzorkování např. 10 sekund. Koncepci i realizované řešení hodnotím, vzhledem k šířce problematiky, kterou se autor musel zabývat, jako poměrně zdařilé, nicméně prostor pro zlepšení je nemalý a proto práci hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102822