RUČKA, P. Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Iniciativa Industry 4.0 byla vyvolána potřebami automobilového a obecně zpracovatelského průmyslu. Tedy průmyslu, jehož automatizaci jsme se, ve srovnání s procesním průmyslem, dlouhodobě věnovali málo. Akcelerace Industry 4.0 hrozí opakem. Hnutí, označované jako revoluční, se zaměřuje na zpracovatelský průmysl a procesního průmyslu jako by se netýkalo. Přitom jde o sektory jako je potravinářství, chemie, stavební hmoty a mnohé další. Proto bylo vypsáno tohle téma diplomové práce – procesní výroba v prostředí Industry 4.0 Student Petr Ručka ode mne věděl, že ho čeká pole neorané, spousta literatury, vymýšlení, hledání analogií. Byl veden k tomu, aby teoreticky seskupil vše, co je společné pro všechny typy průmyslů, což je životní cyklus výrobku (PLM) a systémy MES/MOM. Dále už se měl věnovat procesní a zejména dávkové výrobě vztažené na klíčové rysy vize Industry 4.0. Nejdříve teoreticky a pak prakticky. Pro praktickou realizaci si zvolil to, co je vlastně cílem Industry 4.0, a sice zákaznickou výrobu, neboli kustomizaci. Měl vytvořit program, kterým by si zákazník z pohodlí své kanceláře vytvořil ve výrobním závodě vlastní recepturu, a program, který by jeho výrobek vytvořil. Celou dobu řešení práce diplomant prokazoval výjimečnou samostatnost, jak v postupech práce, tak i ve vlastním řešení. Projevoval příkladný metodický přístup, a zodpovědnost a postup práce se mnou pravidelně konzultoval. Diplomant celou dobu pracoval svědomitě a usilovně, což se projevilo efektivním výsledkem. Náročnost zadání je především v jeho neobvyklosti a novátorství, které zřejmě působilo jako odrazující, protože byl jediným studentem, který o toto téma projevil zájem. Navrhuji klasifikaci A - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Jirgl, Miroslav

Předložená diplomová práce pojednává o spojité, resp. dávkové výrobě v kontextu moderního konceptu Industry 4.0. Hlavním cílem této práce bylo mimo prostudování a popisu problematiky standardů ISA-88 a ISA-95, platformy PLM (Product Life Management) a konceptu Industry 4.0, také navrhnout a realizovat demonstrační úlohu s prvky PLM, která bude odpovídat těmto standardům/konceptům. Pan Ručka tedy nejprve přehledně popsal a vysvětlil jednotlivé pojmy s důrazem na definici PLM a možnosti využití této platformy pro tzv. diskrétní výrobu a následně definoval požadavky a navrhnul koncept využití této platformy i pro spojitou, resp. dávkovou výrobu. Po formální i obsahové stránce je tato část na poměrně dobré úrovni. Jednotlivé principy a definice jsou korektně a srozumitelně popsány. Připomínku mám jen k používání 1. osoby množného čísla při psaní textu a občasné použití výrazů ne zcela vhodných pro takovýto typ práce, jako např. „…skupiny se nekamarádily…“(str.1), apod. Teoretické části práce, tj. zejména kapitoly 1-6, by dle mého názoru zasloužily více odkazů na literární zdroje, neboť je zde uvedena spousta pojmů, definic a dalších informací bez příslušných odkazů. V praktické části práce se student zabývá samotným návrhem a realizací ukázkové úlohy. Návrh, použití jednotlivých prvků i realizaci úlohy dle požadavků standardu ISA-88 a požadavků Industry 4.0 hodnotím jako poměrně zdařilé. Tato část práce tak svědčí o tom, že se student v dané problematice poměrně dobře orientuje. Celkově práce působí poměrně dobrým dojmem, je psána v logickém sledu, s minimem překlepů a v dostatečném rozsahu a všechny body zadání byly splněny. Drobnou připomínku bych měl k rozdělení kapitol, kde praktická část práce je popsána víceméně pouze v jedné kapitole, která je členěna na několik podkapitol. Co do počtu stran je však vyrovnaná s teoretickou částí. Také by bylo vhodné uvést ukázku či stručný popis prostředí, ve kterém byla praktická úloha tvořena. V textu se objevuje pouze zmínka, že pro řešení je využit systém Beckhoff. Student v této práci dokázal obsáhnout poměrně komplexní problematiku a implementovat na konkrétní příklad. Dle mého názoru tak prokázal dobré inženýrské schopnosti a i přes uvedené výtky hodnotím práci známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 102668