SOPOUŠKOVÁ, P. Postindustriální město Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Práce byla dobře načasována a rozvržena, oceňuji promyšlený koncept i pečlivé a čitelné zpracování dokumentace. Důležitým motivem projektu je snaha o vytváření komornějších městských prostorů, které mají ve městě, nejen na východ od centra, tradici a v současné „produkci“ chybějí. Předvedené analýzy i schémata dobře dokumentují záměr. Typologicky má pavlačový dům jistě své příznivce i odpůrce, ale vlastní návrh je na velmi dobré úrovni. Díky systematickému přístupu, byla každé fázi projektu věnována dostatečná pozornost. Práce zaujme také svou formou a je dobrým tématem k diskusi o bydlení v současném městě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Diplomantka MgA. Petra Sopoušková prokázala schopnost samostatně pracovat od analýz, přes koncept a dispoziční řešení po detail. Pracovala systematicky, s empatií a pozitivní energií. S jejím přístupem jsem spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Prudík, David

Práce je zpracována standardně a doporučuji ji k obhajobě. Autorka se snaží s daným územím pracovat s pokorou a citem. Lze říct, že práce prověřila limity pavlačového domu v uzavřeném bloku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka se snaží ctít historickou parcelaci a hodnotné stávající budovy v místě. K území přistupuje s pokorou a snahou zachovat co je v něm. Dobře analyzuje prostředí a jeho vliv na řešené území. Rozhodla se nerespektovat regulační plán v záměru rozšíření Cejlu, bourání stávající zástavby a průrazu nové komunikace typu B navazující na uvažované prodloužení ulice Příční až k trati. Tento názor je trochu znejasněn vyústěním prodloužení ul. Příční na Cejlu a jejím nenavázání přes řešené území. Na pravé straně Cejlu autorka jeden dům zachraňuje, na levé respektuje zbourání tří jiných. Doporučoval bych, v rámci nastoleného konceptu, nepočítat s touto komunikací vůbec. Autorka se snaží o vytváření prostorů pro pěší - veřejných, polosoukromých a soukromých. Prostory veřejné jsou, s ohledem na koncept práce s rostlým městem a historickou parcelací, poněkud schematické. Proti zvolenému konceptu se zdá jít záměr bourání dvoupodlažního domu Cejl 10 na křižovatce Cejl/Vlhká, který nabízí barokizující průčelí s polovalbou v průhledu do Cejlu. Historická parcelace dnes navíc vytváří v tomto místě nálevkovitý prostor pro vstup do řešeného území.
Architektonické řešení C Stejně pokorně, jako k urbanismu se autorka snaží přistupovat i k architektonickému řešení vybraného objektu. Jako typ domu si vybírá v místě obvyklý pavlačový dům. Pro něj volí nejširší z parcel bloku a na ní se snaží řešit uzavřený blok s vnitřním dvorem. Hmota domu je jednoduchá kubická s uskočením posledního podlaží ze severu. Ve dvoře se pak dům projevuje chaoticky což vychází ze zvoleného principu pavlačového domu a uzavřeného půdorysu. Vnitřní fasády, kde byty potřebují okna jsou obsazeny pavlačí, která je zároveň únikovou cestou. K prosvětlení pokojů v rozích jsou podél schodišť vytvářeny šachty. Těžko by se zřejmě tento koncept dal uplatnit na sousedních parcelách, kde jsou bloky užší. Jakkoli je volba pavlačového domu pro dané místo sympatická a pochopitelná, zdá se, že na takto definované parcele přináší více problémů než užitku. Oproti jednoduchým až neosobním venkovním fasádám působí rozpačitě romantizující detaily klenutých průchodů a členěných oken. Zvnějšku je objekt obložen lícovým zdivem, jako reminiscencí továrních objektů což je v jistém rozporu s konceptem pavlačového domu.
Provozní řešení C Podzemní garáže jsou spojeny se sousedním domem kvůli minimalizaci ploch vjezdů. V 1.NP jsou navrženy pronajímatelné prostory kanceláří, dílen a restaurace a kavárny. Pro regulerní restauraci je zázemí poddimenzováno, takže lze předpokládat, že jde spíše o kavárnu. Část veřejného či poloveřejného prostoru dvorního parteru zabírají ze dvora přístupné sklepní kóje. Dispozice bytů jsou ve východním a západním křídle komplikované. Krajní mezonetové byty v severním křídle zřejmě neprosvětlené.
Formální úroveň B Formální úroveň práce je standardní. Grafika pěkná. V urbanistické části postrádám přehledné vyznačení stávajícího stavu.
Technicko konstrukční řešení Technicko konstrukční řešení není popsáno. Zřejmě nebylo předmětem zadání. Doporučuji pro potřebu obhajoby práce dopracovat charakteristický konstrukční detail dle volby autorky.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 100047