KOUDELKOVÁ, T. MIKULOV - KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A REVITALIZACE PŘILEHLÉHO OKOLÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Návrhem revitalizace hasičské zbrojnice si autorka uhájila svůj vlastní názor při volbě místa a programu pro diplomovou práci. Transformace zbrojnice s dostavbou je řešena kultivovaně, přiměřeně a šetrně k možnostem využití stávajících objektů. Prostorová návaznost na bývalé Kapucínské zahrady s návratem veřejného parku pod hradbami je ale řešeno schematicky. Potenciál programově aktivně propojit prostor zahrad pod hradbami s městskými programy nad hradbami nebyl zhodnocen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Svědomitá a pracovitá, zodpovědný přístup k práci, snaha po samostatnosti v rozhodování
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Grísová, Petra

Ačkoli práce splňuje zadání, schází ji podrobnost, kterou by si zasloužil diplomní projekt. Samotný návrh působí realizovatelně, avšak chybí mu větší architektonické ambice a působí velmi nedotaženě. Studentka plně nevyužila potenciál, který projekt parku v bývalých kapucínských zahradách a areál hasičské zbrojnice skýtá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomní práce navazuje na rozsáhlý předdiplomní projekt zabývající se širší problematikou veřejných prostor Mikulova. Ačkoli byl tento projekt k dispozici bylo by vhodné do diplomní práce doplnit východiska úzce související se samotným projektem. Umístění knihovny se zdá správné. Sympatické řešení je umístění dvora okolo památného stromu. Zpřístupnění parku je jasné a srozumitelné. Za spekulativní se dá považovat samotný koncept parku. Není jasné pro koho je park určen a chybí jakákoli jasnější vize. Ve městě se zámeckými zahradami, kde se do volné přírody dostaneme po 5 minutách chůze se park bez jasného konceptu zdá zbytečný.
Architektonické řešení C Architektonická část není dostatečně odprezentována. Chybí jakékoli vysvětlení architektonického konceptu. Ačkoli jsou v práci přiloženy vizualizace, není jasné materiálové řešení novostavby. Samotný návrh působí konvenčně. Řešení parku se zdá vzhledem k měřítku poněkud schematické a výrazově chudé.
Provozní řešení C Vytvoření nového objektu spojujícího hasičskou zbrojnici a tělocvičnu je poměrně logickým řešením. Bohužel se zdá, že není dotaženo do konce. Knihovna ani kavárna však z možnosti propojit se s dvorem netěží. Potenciál hasičské věže jako vyhlídky se zdá také příliš nevyužitý. Provozní řešení knihovny je uspokojivé. Není zcela jednoznačné provozní propojení / oddělení kavárny a knihovny. Zázemí kavárny je umístěno nelogicky a zbytečně plýtvá prostorem kavárny a zamezuje jejímu lepšímu propojení s dvorem.
Technicko konstrukční řešení C Předkládaná „Návrhová část“ neobsahuje konstrukční řešení navrhovaných objektů. Tento požadavek sice nebyl součástí zadání. V případě konverze budov však považuji za chybu konstrukční řešení vypustit. Z předložené dokumentace je však patrné, že navrhované objekty jsou reálně řešitelné.
Formální úroveň D Výkresová část je dostatečná. Grafické zpracování práce je podprůměrné. Vzhledem k měřítku práce považuji za nedostatek absenci konstrukčního řešení. A to alespoň zmínkou ve zprávě. Chybí zhodnocení současného stavu konvertovaných budov. Není také jasné, jaké zásahy byly do budovy provedeny (odstraněné, nové konstrukce).
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 100039