ŘEHOŘOVÁ, M. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Práce je celkově zpracována na vysoké úrovni, pozitivní je citlivý přístup ke kontextu místa.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka přistupovala ke zpracování aktivně, projekt řešila průběžně a samostatně.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Rada, Pavel

Diplomová práce studentky dokládá schopnost a vyzrálost autorky samostatně řešit podobné úkoly, které jsou standardem pracovní náplně profese architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka citlivě umísťuje stavbu do historického centra obce vedle gotického kostela a velmi účelně vytváří potřebnou novou funkci na místě odstraněného a nevyužitého objektu. Přesně takové oživení centrální části obce vyplývá ze zadání diplomové práce a je pro tento typ menší obce žádoucí a vhodně navazuje na stávající zástavbu. Navrhovaná zástavba pozemku v širším kontextu původní zástavby má správné měřítko a proporce. Autorka na pozemek navrací funkce, jež jsou v souladu s územním plánem a respektuje regulativy na dané parcele. Orientace jednotlivých částí stavby na dopravní a pěší napojení je funkční, logická a srozumitelná.
Architektonické řešení A Architektonický koncept dvora spolu s kostelem vytváří žádaný charakter veřejného prostoru, jenž v dané obci dosud chyběl. Celkové architektonické a řešení je citlivé a působí kultivovaně a pro obec, jako je Strachotín může být jistě přínosem. Zvolené materiálové řešení, které majoritně využívá a přiznává tradiční cihlu a dřevo dává stavbě pevnou hodnotu a prolnutí se stavební historií regionu.
Provozní řešení B Provoz má jednoduché, čisté a logické dispoziční řešení. Veškeré hlavní funkce jsou doplněny správně dimenzovaným potřebným zázemím. Dispoziční řešení vyhovuje danému účelu a provozu, i když je diskutabilní omezená bezbariérová dostupnost všech veřejně přístupných částí objektu. Autorka nezpřístupnila bezbariérově druhé nadzemní podlaží, ačkoli se jedná o prostory, které jsou veřejné. V objektu komunitního centra by stálo za zamyšlení, zda je nutné, aby z veřejné části bylo opticky a otevřeně přístupné služební schodiště do kotelny.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení předkládá zděnou stavbu s cihelným obkladem na fasádě. Konstrukční řešení, které autorka znázornila v systémovém řežu fasádou vypovídá o zamýšleném řešení. V podzemním podlaží je diskutabilní uložení příček a obvodového zdiva na základové konstrukce a podkladní beton bez jakékoliv tepelné izolace. Hrozí zde riziko tepelných mostů. Tento uvedený detail má více řešení a je jednoduše opravitelný. Nad objektem komunitního centra autorka povýšila estetickou a výtvarnou stránku konstrukčního řešení krovu nad výhody konstrukční a statické.
Formální úroveň A Výkresy a grafický projev má velmi dobrou formální úroveň. Jsou vypracovány poctivě a prozrazují vyzrálost diplomantky. 2D a 3D grafické projevy spolu s textovou částí dostatečným a přehledným způsobem prezentují návrh stavby, který má bezezbytku úroveň diplomové práce budoucího absolventa školy architektury.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 101810